Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
03/2023/QĐ-UBND 3/3/2023 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định công tác lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 của UBND tỉnh.
01/2023/QĐ-UBND 4/1/2023 Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum
50/2022/QĐ-UBND 30/12/2022 Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý Nhà nước về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh
47/2022/QĐ-UBND 21/12/2022 Ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu thuộc Cơ sở dữ liệu của tỉnh Kon Tum.
48/2022/QĐ-UBND 21/12/2022 Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
49/2022/QĐ-UBND 21/12/2022 Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
41/2022/QĐ-UBND 12/12/2022 Quyết định Quy định tiêu chí tuyển chọn sinh viên sư phạm năm học 2022-2023 theo phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu đào tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum
42/2022/QĐ-UBND 12/12/2022 Quyết định quy định thang điểm áp dụng bình xét "Gia đình văn hóa"; "Thôn văn hóa"; "Làng văn hóa"; "Tổ dân phố văn hóa" và tương đương trên địa bàn tỉnh Kon Tum
89/2022/NQ-HĐND 12/12/2022 Quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trútại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
90/2022/NQ-HĐND 12/12/2022 Quy định địa bàn hạch toán số thu ngân sách nhà nước từ nguồn thu thuế giá trị gia tăng khấu trừ công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
40/2022/QĐ-UBND 9/12/2022 Ban hành Quy định việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum
85/2022/NQ-HĐND 9/12/2022 Về tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
86/2022/NQ-HĐND 9/12/2022 Ban hành quy định nội dung và mức hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
87/2022/NQ-HĐND 9/12/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 60/2022/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025
39/2022/QĐ-UBND 25/11/2022 Ban hành Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện các dự án, công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) trên địa bàn tỉnh Kon Tum
38/2022/QĐ-UBND 18/11/2022 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế làm việc của UBND tỉnh Kon Tum, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ban hành kèm theo Quyết định số 50/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
36/2022/QĐ-UBND 17/11/2022 Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND ngày 09/01/2008 của UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh, quy hoạch 03 loại rừng và chi tiết đến địa danh, diện tích quy hoạch đất lâm nghiệp theo chức năng 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
37/2022/QĐ-UBND 17/11/2022 Ban hành Quy chế quản lý hòa giải viên lao động, phân cấp quản lý hòa giải viên lao động thuộc Sở Lao động - TBXH và Phòng Lao động - TBXH
35/2022/QĐ-UBND 24/10/2022 Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND ngày 09/01/2008 của UBND tỉnh phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh, quy hoạch 03 loại rừng và chi tiết đến địa danh, diện tích quy hoạch đất lâm nghiệp theo chức năng 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
24/2022/QĐ-UBND 21/10/2022 Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Đăng Trình - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.
TNC Phát triển: