Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
162/UBND-KTTH 22/1/2019 Về việc triển khai chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị Chính phủ với địa phương
01/CĐ-UBND 18/1/2019 Về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Cúm gia cầm, dịch Lở mồm long móng gia súc và tăng cường quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Kon Tum
27/QĐ-UBND 10/1/2019 Về việc bổ sung kinh phí mua thẻ bảo hiểm cho các đối tượng năm 2018
32/QĐ-UBND 10/1/2019 Ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
10/QĐ-UBND 4/1/2019 Thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Sa Thầy
08/QĐ-UBND 4/1/2019 Thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Kon Rẫy
07/QĐ-UBND 4/1/2019 Thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đăk Hà
06/QĐ-UBND 4/1/2019 Thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đăk Glei
05/QĐ-UBND 4/1/2019 Xếp hạng II (hai) đối với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum
04/QĐ-UBND 4/1/2019 Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Ia H'Drai trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum
02/QĐ-UBND 3/1/2019 Về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2019
03/QĐ-UBND 3/1/2019 Về việc giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2019
01/CTr-UBND 2/1/2019 Chương trình Công tác trọng tâm năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
1441/QĐ-UBND 26/12/2018 Thành lập Tổ công tác giải quyết vướng mắc trong thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế
618/QĐ-UBND 18/12/2018 Tổ chức lại Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum
3504/KH-UBND 14/12/2018 Thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24-10-2018 của Chính phủ, Chương trình 65-CTr/TU ngày 07-8-2018 của Tỉnh ủy Kon Tum về triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ
37/2018/NQ-HĐND 13/12/2018 Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum
38/2018/NQ-HĐND 13/12/2018 Về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018-2020
39/2018/NQ-HĐND 13/12/2018 Quy định nội dung, mức chi hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
40/2018/NQ-HĐND 13/12/2018 Quy định mức chi và sử dụng kinh phí để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Kon Tum
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Thanh Bình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 0603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.