Đăng nhập
Thứ 5, ngày 18 tháng 8 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
7129600
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG UBND TỈNH
5/18/2011 8:54:21 AM     
CHÁNH VĂN PHÒNG
ĐẶNG QUANG HÀ
Điện thoại: 0260.3864.030 - 0916.877.988
 
 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
NGUYỄN ĐÌNH CẦU
Điện thoại: 0260.3862.447 - 0166.3455.568
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
NGUYỄN ĐỨC TỴ
Tel: 3861424
 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
NGUYỄN ĐĂNG TRÌNH
Điện thoại: 0260.3864.7630977.551001
Email: nguyendinhcau-kontum@chinhphu.vn Emai:nguyenducty-kontum@chinhphu.vn
Email: nguyendangtrinh-kontum@chinhphu.vn
 
nguyendinhcaukt@gmail.com   dangtrinhubnd@gmail.com
 

1. Chánh Văn phòng Đặng Quang Hà

Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và trực tiếp theo dõi các ngành, lĩnh vực công tác:

a) Theo dõi các ngành, lĩnh vực: Nội chính (bao gồm: Công an, Quân sự, Biên phòng, Thanh tra, Tôn giáo, Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Thi hành án); Nội vụ; Kế hoạch và đầu tư (trừ lĩnh vực phân công cho các Phó Văn phòng theo dõi); Kiểm soát thủ tục hành chính; Dự toán ngân sách nhà nước hằng năm, trung hạn và dài hạn; quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công và các dự án ngoài ngân sách Nhà nước; Xúc tiến đầu tư.

b) Theo dõi, tham mưu xử phạt vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi.

c) Theo dõi, chỉ đạo tham mưu công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Vùng kinh tế động lực thành phố Kon Tum.

d) Chỉ đạo xây dựng, theo dõi và đôn đốc thực hiện chương trình công tác năm và hằng tháng của Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh.

e) Tham mưu giải quyết công việc của Hội đồng, Ban Chỉ đạo, các Hội thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi; Giữ mối quan hệ công tác giữa Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh với Văn phòng Tỉnh ủy.

f) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo công tác tổ chức, cán bộ của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng, kỷ luật của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở cơ quan Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; là chủ tài khoản thứ nhất của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

g) Theo dõi, chỉ đạo Phòng Nội chính - Xây dựng pháp luật; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

2. Phó Văn phòng Nguyễn Đình Cầu

a) Giúp Chánh Văn phòng trực tiếp theo dõi các ngành, lĩnh vực: Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao động - Thương binh và Xã hội; Thông tin và Truyền thông; Ban Dân tộc; Bảo hiểm xã hội; Phát thanh và truyền hình; Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững; Trang Thông tin điện tử Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Theo dõi, tham mưu kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản sử dụng nguồn vốn sự nghiệp thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi.

c) Theo dõi, tham mưu xử phạt vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi.

d) Theo dõi các nội dung có liên quan đến công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ cơ sở; công tác phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh về các nội dung, công việc có liên quan đến ngành, lĩnh vực được phân công theo dõi; Giữ mối quan hệ công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và các Hội thuộc ngành, lĩnh vực được phân công theo dõi.

e) Tham mưu giải quyết công việc của Hội đồng, Ban Chỉ đạo, các Hội thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi.

f) Giúp Chánh Văn phòng theo dõi vùng kinh tế động lực Kon Plông gắn với khu du lịch sinh thái Măng Đen.

g) Giúp Chánh Văn phòng theo dõi, chỉ đạo Phòng Khoa giáo - Văn xã; Phòng Hành chính - Tổ chức; Phòng Quản trị - Tài vụ; Nhà khách Hữu nghị; Chủ tịch Hội đồng kiểm kê tài sản Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

h) Là chủ tài khoản thứ hai của cơ quan và là người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Phó Văn phòng Nguyễn Đăng Trình

a) Giúp Chánh Văn phòng trực tiếp theo dõi các ngành, lĩnh vực: Giao thông vận tải; Xây dựng; Công Thương; Tài nguyên và Môi trường (bao gồm công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư); Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Khoa học và Công nghệ; Khu kinh tế; Kinh tế tập thể; giải quyết các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản sau quyết định chủ trương đầu tư đến quyết toán dự án hoàn thành các dự án đầu tư công và các dự án ngoài ngân sách Nhà nước; Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

b) Theo dõi, tham mưu kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản sử dụng nguồn vốn sự nghiệp thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi.

c) Theo dõi, tham mưu xử phạt vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi; chủ trì theo dõi giải quyết, trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri.

d) Theo dõi các nội dung có liên quan đến công tác phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh về các nội dung, công việc có liên quan đến ngành, lĩnh vực, các tổ chức chính trị - xã hội và các Hội thuộc ngành, lĩnh vực được phân công theo dõi.

e) Tham mưu giải quyết công việc của Hội đồng, Ban Chỉ đạo, các Hội thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi; Giữ mối quan hệ công tác giữa Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh với các Văn phòng: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh.

f) Giúp Chánh Văn phòng theo dõi, tham mưu đối với 03 vùng kinh tế động lực của tỉnh; trực tiếp theo dõi vùng kinh tế động lực Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y gắn với xây dựng và phát triển thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi.

g) Giúp Chánh Văn phòng theo dõi, chỉ đạo Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường; Phòng Hạ tầng kỹ thuật; thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy tại xã Đăk Long, huyện Đăk Glei.

4. Phó Văn phòng Nguyễn Đức Tỵ

a) Giúp Chánh Văn phòng trực tiếp theo dõi các ngành, lĩnh vực: Ngoại vụ; Tài chính và ngân sách; Kinh tế đối ngoại; Ngân hàng; Thuế; Hải quan; Kho bạc nhà nước; Thống kê; Quỹ tài chính nhà nước; Thi đua - Khen thưởng.

b) Giúp Chánh Văn phòng theo dõi, giải quyết công việc thường xuyên thuộc khối Nội chính, bao gồm các ngành, lĩnh vực: Công an, Quân sự, Biên phòng, Thanh tra, Tôn giáo, Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Thi hành án.

c) Theo dõi, tham mưu kế hoạch đấu thầu sử dụng nguồn vốn sự nghiệp thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi.

d) Theo dõi, tham mưu xử phạt vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi.

e) Theo dõi các nội dung có liên quan đến công tác phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh về các nội dung, công việc có liên quan đến ngành, lĩnh vực, các tổ chức chính trị - xã hội và các Hội thuộc ngành, lĩnh vực được phân công theo dõi.

f) Tham mưu giải quyết công việc của Hội đồng, Ban Chỉ đạo, các Hội thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi;.

g) Giúp Chánh Văn phòng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo Phòng Kinh tế - Tổng hợp, Ban Tiếp công dân tỉnh.

(Theo Quyết định số 75/QĐ-CVP ngày 16/7/2019 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh về việc phân công công tác của Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh)

Tổ Biên tập  
Bài viết trước:
Icon  TRUNG TÂM DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH - HỘI NGHỊ
Icon  PHÒNG KHOA GIÁO - VĂN XÃ
Icon  BAN TIẾP CÔNG DÂN
Icon  PHÒNG NÔNG NGHIỆP - TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Icon  PHÒNG NỘI CHÍNH
Icon  PHÒNG KINH TẾ - TỔNG HỢP
Icon  PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.