Đăng nhập
Thứ 4, ngày 4 tháng 10 năm 2023 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
9022437
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG UBND TỈNH
5/18/2011 8:54:21 AM     
 
CHÁNH VĂN PHÒNG
NGUYỄN ĐĂNG TRÌNH
Điện thoại: 0260.3864.7630977.551001
Email: nguyendangtrinh-kontum@chinhphu.vn
dangtrinhubnd@gmail.com
 
 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
NGUYỄN ĐÌNH CẦU
Điện thoại: 0260.3862.447 - 0166.3455.568
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
NGUYỄN ĐỨC TỴ
Tel: 3861424
Emai:nguyenducty-kontum@chinhphu.vn
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
TRÀ THANH TRÍ
Tel: 0260.3864.030
Emai: trathanhtri@kontum.gov.vn 

1. Chánh Văn phòng Nguyễn Đăng  Trình

a) Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Chỉ đạo xây dựng, theo dõi và đôn đốc thực hiện chương trình công tác năm và hằng tháng của Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Trực tiếp theo dõi, phụ trách các ngành, lĩnh vực: Nội vụ (trừ thi đua - khen thưởng; văn thư lưu trữ; công tác thanh niên); Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chủ trương đầu tư vốn ngân sách và ngoài ngân sách; Giao thông vận tải, Xây dựng, Công nghiệp, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khu kinh tế và Khu công nghiệp; quyết định đầu tư các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác; đấu thầu; kiểm soát, cải cách thủ tục hành chính; xây dựng Chính quyền điện tử tại Văn phòng.

Ngoài các ngành, lĩnh vực nêu trên, Chánh Văn phòng trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc hoặc trực tiếp xử lý các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, nhạy cảm thuộc các nhiệm vụ đã phân công các Phó Chánh Văn phòng (khi thấy cần thiết).

d) Theo dõi, tham mưu xử phạt vi phạm hành chính; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; kiểm soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực được phân công.

đ) Theo dõi, đôn đốc tham mưu công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các công trình quan trọng. Theo dõi các nội dung có liên quan đến công tác phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh về các nội dung, công việc có liên quan đến ngành, lĩnh vực, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội thuộc ngành, lĩnh vực được phân công theo dõi. Giữ mối quan hệ công tác giữa Văn phòng với Văn phòng Tỉnh ủy.

e) Tham gia thành viên, theo dõi công việc của các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Tổ Chỉ đạo, Tổ công tác và các tổ chức của các lĩnh vực, đơn vị được giao phụ trách theo quyết định của cấp có thẩm quyền; theo dõi địa bàn thành phố Kon Tum, huyện Ngọc Hồi và huyện Đăk Tô.

g) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo công tác tổ chức, cán bộ; Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng và là chủ tài khoản thứ nhất của Văn phòng.

h) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường; Phòng Hạ tầng kỹ thuật; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Trung tâm Dịch vụ Hành chính - Hội nghị tỉnh.

i) Quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt/điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư công sau khi tập thể Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cho chủ trương.

k) Quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt/điều chỉnh các dự án đầu tư công.

2. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Đình Cầu

a) Giúp Chánh Văn phòng trực tiếp theo dõi, phụ trách các ngành, lĩnh vực: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Dân tộc, Bảo hiểm xã hội, Phát thanh và truyền hình, Ngoại vụ, Công tác thi đua - khen thưởng, Văn thư - lưu trữ, Công tác thanh niên.

b) Theo dõi, tham mưu xử phạt vi phạm hành chính; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân; kiểm soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực được phân công.

c) Theo dõi các nội dung có liên quan đến công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ cơ sở; công tác phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh về các nội dung, công việc có liên quan đến ngành, lĩnh vực được phân công theo dõi. Giữ mối quan hệ công tác giữa Văn phòng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội thuộc ngành, lĩnh vực được phân công.

d) Tham gia thành viên, theo dõi công việc của các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Tổ Chỉ đạo, Tổ công tác và các tổ chức của các lĩnh vực, đơn vị được giao phụ trách theo quyết định của cấp có thẩm quyền; theo dõi địa bàn huyện Đăk Glei, huyện Tu Mơ Rông và huyện Sa Thầy.

đ) Trực tiếp theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo Phòng Khoa giáo - Văn xã.

e) Là người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của Văn phòng.

3. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Đức Tỵ

a) Giúp Chánh Văn phòng trực tiếp theo dõi, phụ trách các ngành, lĩnh vực: Công an, Quân sự, Biên phòng, Thanh tra, Tư pháp; công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, nội chính; Kế hoạch và Đầu tư (trừ các lĩnh vực của Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng theo dõi), Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Thống kê, Quỹ tài chính nhà nước, Công tác quản trị nội bộ của Văn phòng.

b) Theo dõi, tham mưu xử phạt vi phạm hành chính; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân; kiểm soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực được phân công.

c) Theo dõi các nội dung có liên quan đến công tác phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh về các nội dung, công việc có liên quan đến ngành, lĩnh vực, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội thuộc ngành, lĩnh vực được phân công theo dõi. Giữ mối quan hệ công tác giữa Văn phòng với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm soát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh.

d) Tham gia thành viên, theo dõi công việc của các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Tổ Chỉ đạo, Tổ công tác và các tổ chức của các lĩnh vực, đơn vị được giao phụ trách theo quyết định của cấp có thẩm quyền; theo dõi địa bàn huyện Kon Plông và huyện Đăk Hà.

đ) Trực tiếp theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo: Phòng Nội chính; Phòng Hành chính - Quản trị; Chủ tịch Hội đồng kiểm kê tài sản Văn phòng; Trang thông tin điện tử của Văn phòng.

e) Là chủ tài khoản thứ hai của Văn phòng.

g) Quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền triển khai các thủ tục tiếp theo đến khi quyết toán hoàn thành dự án đầu tư công sau khi Chánh Văn phòng quyết định các nội dung tại điểm k khoản 1 Điều 2 Quyết định này.

h) Quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền mua sắm, sửa chữa máy móc, thiết bị và các loại tài sản công khác; riêng đối với gói thầu có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên báo cáo, xin ý kiến tập thể Lãnh đạo Văn phòng cho chủ trương trước khi quyết định. Sau đó, quyết định triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

4. Phó Chánh Văn phòng Trà Thanh Trí

a) Giúp Chánh Văn phòng trực tiếp theo dõi, phụ trách các ngành, lĩnh vực: Đầu tư ngoài ngân sách (sau chủ trương đầu tư đối với các nội dung liên quan đến lĩnh vực theo dõi, quản lý của Phòng Kinh tế - Tổng hợp), Kinh tế tập thể và Hợp tác xã, Thương mại, Thuế, Ngân hàng, Hải quan, Khoa học và Công nghệ, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

b) Theo dõi, tham mưu xử phạt vi phạm hành chính; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân; kiểm soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực được phân công.

c) Theo dõi các nội dung có liên quan đến công tác phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh về các nội dung, công việc có liên quan đến ngành, lĩnh vực, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội thuộc ngành, lĩnh vực được phân công theo dõi. Giữ mối quan hệ công tác giữa Văn phòng với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

d) Tham gia thành viên, theo dõi công việc của các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Tổ Chỉ đạo, Tổ công tác và các tổ chức của các lĩnh vực, đơn vị được giao phụ trách theo quyết định của cấp có thẩm quyền; theo dõi địa bàn huyện Kon Rẫy và huyện Ia H’Drai.

đ) Trực tiếp theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo Phòng Kinh tế - Tổng hợp.

(Theo Quyết định số 23/QĐ-CVP ngày 31/3/2023 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh Về việc phân công công tác của Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh)

 

Tổ Biên tập  
Bài viết trước:
Icon  TRUNG TÂM DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH - HỘI NGHỊ
Icon  PHÒNG KHOA GIÁO - VĂN XÃ
Icon  BAN TIẾP CÔNG DÂN
Icon  PHÒNG NÔNG NGHIỆP - TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Icon  PHÒNG NỘI CHÍNH
Icon  PHÒNG KINH TẾ - TỔNG HỢP
Icon  PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum