Đăng nhập
Thứ 6, ngày 20 tháng 5 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
6626157
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
PHÒNG KINH TẾ - TỔNG HỢP
5/16/2011 7:56:32 PM     

I. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức:

1. Chức năng: Giúp Chánh Văn phòng thực hiện chức năng tham mưu, tổng hợp, giúp việc, phục vụ các hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền đối với các ngành, lĩnh vực thuộc khối Kinh tế - Tổng hợp.

2. Nhiệm vụ: Giúp Chánh Văn phòng

a) Theo dõi, phụ trách các ngành, lĩnh vực: Kế hoạch và Đầu tư (trừ lĩnh vực do phòng khác theo dõi, phụ trách); Tài chính (bao gồm đấu thầu mua sắm, sửa chữa thường xuyên và trừ lĩnh vực do phòng khác theo dõi, phụ trách); Thương mại; Ngân hàng; Kho bạc; Thuế; Hải quan; Thống kê; Kiểm toán.

b) Chủ trì tham mưu xây dựng, theo dõi, báo cáo kết quả thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh; chương trình, kế hoạch công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Làm đầu mối theo dõi, tổng hợp chung: Các nội dung trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh; các kết luận, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; chuẩn bị các báo cáo, các nội dung liên quan để Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ báo cáo, giải trình, trả lời chất vấn trước Hội đồng nhân dân tỉnh.

d) Chủ trì chuẩn bị nội dung, tài liệu và tham mưu thông báo kết luận của tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp giao ban hằng ngày hoặc đột xuất.

đ) Làm đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, tổng hợp chung về hoạt động của các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước; Công ty xổ số kiến thiết; các chương trình mục tiêu quốc gia.

e) Giúp Chánh Văn phòng giữ mối quan hệ, phối hợp với: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng ĐĐBQH-HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Cơ cấu tổ chức: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng (số lượng Phó Trưởng phòng thực hiện theo quy định hiện hành) và các chuyên viên.

( Theo Quyết định 35/QĐ-CVP ngày 22/3/2022 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum)

II. Lãnh đạo phòng:

 

TRƯỞNG PHÒNG

TRÀ THANH TRÍ

Email: trathanhtri-kontum@chinhphu.vn  

Điện thoại: 3861421 

Tổ Biên tập  
Bài viết trước:
Icon  PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.