Đăng nhập
Thứ 5, ngày 5 tháng 10 năm 2023 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
9022617
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Hệ thống quản lý chất lượng
9/14/2016 8:53:00 AM     

1. Chính sách chất lượng

2. Mục tiêu chất lượng

- Mục tiêu chất lượng năm 2023

3. Quy trình, quy định UBND tỉnh - Văn phòng UBND tỉnh

 1.  

Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản

QT1

Tại đây

 1.  

Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ

QT2

Tại đây

 1.  

Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục

QT3

Tại đây

 1.  

Quy trình kiểm soát rủi ro và cơ hội

QT4

Tại đây

 1.  

Quy trình họp xem xét của Lãnh đạo

QT5

Tại đây

 1.  

Quy trình Chấp thuận chủ trương đầu tư

QT6

Tại đây

 1.  

Quy trình Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư

QT7

Tại đây

 1.  

Quy trình Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản.

QT8

Tại đây

 1.  

Quy trình Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

QT9

Tại đây

 1.  

Quy trình Tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh.

QT10

Tại đây

 1.  

Quy trình Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

QT11

Tại đây

 1.  

Quy trình Tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.

QT12

Tại đây

 1.  

Quy trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

QT13

Tại đây

 1.  

Quy trình phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi - Báo cáo kinh tế kỹ thuật

QT14

Tại đây

 1.  

Quy trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình

QT15

Tại đây

 1.  

Quy trình Phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình

QT16

Tại đây

 1.  

Quy trình Xác định giá đất cụ thể

QT17

Tại đây

 1.  

Quy trình Phê duyệt phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp và các Công ty Nhà nước thực hiện cổ phần hóa.

QT18

Tại đây

 1.  

Quy trình Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải chấp thuận chủ trương đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao

QT19

Tại đây

 1.  

Quy trình Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải  chấp thuận chủ trương đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao

QT20

Tại đây

 1.  

Quy trình Giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp Chuyển đổi công ty, Công ty bị chia, tách hoặc sáp nhập, hợp nhất trong các trường hợp Công ty trước khi chuyển đổi, chia, tách hoặc sáp nhập, hợp nhất đã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất hoặc được Nhà nước cho thuê đất thu tiền sử dụng đất một lần cho cả thời gian thuê, giao đất có thu tiền sử dụng đất nhưng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước

QT21

Tại đây

 1.  

Quy trình Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép cơ quan có thẩm quyền đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

QT22

Tại đây

 1.  

Quy trình Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai (đối với tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất; người sử dụng đất thuê của Nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất)

QT23

Tại đây

 1.  

Quy trình Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

QT24

Tại đây

 1.  

Quy trình Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai

QT25

Tại đây

 1.  

Quy trình Thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất được quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai

QT26

Tại đây

 1.  

Quy trình Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

QT27

Tại đây

 1.  

Quy trình Gia hạn quyền sử dụng đất

QT28

Tại đây

 1.  

Quy trình Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản

QT29

Tại đây

 1.  

Quy trình Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản

QT30

Tại đây

 1.  

Quy trình Trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

QT31

Tại đây

 1.  

Quy trình Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

QT32

Tại đây

 1.  

Quy trình Gia hạn giấy phép tận thu khoáng sản

QT33

Tại đây

 1.  

Quy trình Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

QT34

Tại đây

 1.  

Quy trình Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

QT35

Tại đây

 1.  

Quy trình Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

QT36

Tại đây

 1.  

Quy trình Quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản

QT37

Tại đây

 1.  

Quy trình Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản.

QT38

Tại đây

 1.  

Quy trình Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản

QT39

Tại đây

 1.  

Quy trình Điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản

QT40

Tại đây

 1.  

Quy trình Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản

QT41

Tại đây

 1.  

Quy trình Khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình

QT42

Tại đây

 1.  

Quy trình Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản

QT43

Tại đây

 1.  

Quy trình Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản

QT44

Tại đây

 1.  

Quy trình Cấp giấy phép khai thác khoáng sản

QT45

Tại đây

 1.  

Quy trình Xác nhận khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình

QT46

Tại đây

 1.  

Quy trình Phê duyệt trữ lượng khoáng sản

QT47

Tại đây

 1.  

Quy trình Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt

QT48

Tại đây

 1.  

Quy trình Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất (quy mô vừa/nhỏ)

QT49

Tại đây

 1.  

Quy trình Cấp lại giấy phép tài nguyên nước

QT50

Tại đây

 1.  

Quy trình Chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước

QT51

Tại đây

 1.  

Quy trình Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất

QT52

Tại đây

 1.  

Quy trình Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt

QT53

Tại đây

 1.  

Quy trình Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất (quy mô vừa/nhỏ)

QT54

Tại đây

 1.  

Quy trình Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

QT55

Tại đây

 1.  

Quy trình Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất (quy mô vừa/nhỏ)

QT56

Tại đây

 1.  

Quy trình Gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép thăm dò nước dưới đất

QT57

Tại đây

 1.  

Quy trình Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

QT58

Tại đây

 1.  

Quy trình Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất

QT59

Tại đây

 1.  

Quy trình Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất

QT60

Tại đây

 1.  

Quy trình Phê duyệt điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

QT61

Tại đây

 1.  

Quy trình Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (Thực hiện đồng thời với hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép về tài nguyên nước)

QT62

Tại đây

 1.  

Quy trình Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (Đối với trường hợp đã được cấp giấy phép trước ngày Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ có hiệu lực thi hành)

QT63

Tại đây

 1.  

Quy trình Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đối với cá nhân

QT64

Tại đây

 1.  

Quy trình Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đối với tổ chức

QT65

Tại đây

 1.  

Quy trình Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

QT66

Tại đây

 1.  

Quy trình Sửa đổi/bổ sung/gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đối với tổ chức, cá nhân

QT67

Tại đây

 1.  

Quy trình Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

QT68

Tại đây

 1.  

Quy trình phê duyệt phương án cải tạo phục hồi môi trường

QT69

Tại đây

 1.  

Quy trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

QT70

Tại đây

 1.  

Quy trình Phê duyệt Phương án phòng chống lũ, lụt vùng hạ du đập thủy điện, thủy lợi

QT71

Tại đây

 1.  

Quy trình tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tỉnh tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

QT72

Tại đây

 1.  

Quy trình tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh

QT73

Tại đây

 1.  

Quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do UBND tỉnh tiếp nhận

QT74

Tại đây

 1.  

Quy trình Công bố thủ tục hành chính mới ban hành

QT75

Tại đây

 1.  

Quy trình Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

QT76

Tại đây

 1.  

Quy trình Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các cấp

QT77

Tại đây

 1.  

Quy trình Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính

QT78

Tại đây

 1.  

Quy trình Phê duyệt Danh sách công chức, viên chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành

QT79

Tại đây

 1.  

Quy trình Phê duyệt danh sách nhân sự của các sở, ban ngành được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

QT80

Tại đây

 1.  

Quy trình Phê duyệt Báo cáo tổng hợp và kết quả đánh giá, phân loại việc giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh

QT81

Tại đây

 1.  

Quy trình Phê duyệt bổ sung Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh

QT82

Tại đây

 1.  

Quy trình Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Kon Tum được tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

QT83

Tại đây

 1.  

Quy trình Tiếp nhận, xử lý, đăng tải công khai phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp

QT84

Tại đây

 

Văn phòng UBND tỉnh  
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum