Đăng nhập
Thứ 7, ngày 12 tháng 6 năm 2021 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
5106231
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2020
1/22/2020 8:01:04 AM     
Chiều ngày 21 tháng 01 năm 2020, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2020. Đồng chí Đặng Quang Hà – Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.
Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2020
Quang cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị còn có các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh: Nguyễn Đình Cầu, Nguyễn Đức Tỵ, Nguyễn Đăng Trình và gần 80 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng UBND tỉnh.

Căn cứ Chương trình công tác trọng tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh, các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao và Chương trình công tác của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; trong năm 2019, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã thực hiện tiếp nhận và xử lý 36.943 văn bản đến, tăng 28,5% so với năm 2018; đồng thời, thẩm định, tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 14.309 văn bản đi các loại, tăng 15,3% so với năm 2018; trong đó, có 30 văn bản quy phạm pháp luật.

Qua theo dõi, tổng số nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao các Sở, ban ngành, địa phương thực hiện là 2.714 nhiệm vụ; đã hoàn thành 1.663 nhiệm vụ (đúng hạn 1.230; quá hạn 433) và 1.051 nhiệm vụ đang thực hiện hoặc chưa hoàn thành.

Bên cạnh đó, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 2.472 quyết định, 09 Chỉ thị và 3.532 công văn, 410 thông báo cá biệt (chưa bao gồm hơn 3.378 văn bản do Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến, kết luận của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và 2.325 Phiếu chuyển, báo theo Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh) để chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bộ phận một cửa của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã triển khai tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; thực hiện tiếp nhận 568 lượt hồ sơ, trong đó, giải quyết đúng và trước hạn 520 hồ sơ, trễ hạn 36 hồ sơ, đang giải quyết trong thời hạn 12 hồ sơ.

Nổi bật đột phá của Văn phòng UBND tỉnh trong năm 2019 là việc triển khai đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Văn phòng để đảm bảo tinh gọn, giảm đầu mối, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; xúc tiến đầu tư và tăng cường hỗ trợ khởi nghiệp; xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh; tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân…

Chánh Văn phòng UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất  nước, của tỉnh, vì vậy đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc xây dựng Kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.   

Chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị, phục vụ Đại hội Đảng các cấp; các chi bộ trực thuộc chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội các chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2023; chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức - cán bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các phòng, đơn vị trực thuộc đảm bảo tinh gọn, hợp lý và vận hành hiệu quả.

Rà soát, chuẩn hóa các thủ tục hành chính theo đúng quy định; thực hiện công tác thống kê, công bố các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Tăng cường rà soát, kiểm soát, cắt giảm và đơn giản hóa các thủ tục hành chính; tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tổ chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, xã.

Triển khai xây dựng hệ thống thông tin báo cáo, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; đẩy mạnh ứng dung công nghệ thông tin và nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của Tổ Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg, ngày 09-11-2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Tiếp tục phối hợp với VNPT hoàn thiện và đưa vào hoạt động phần mềm phòng họp không giấy tờ VNPT e-Cabinet; phần mềm theo dõi, chỉ đạo điều hành trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tiếp tục khai thác nâng cao hiệu quả Hệ thống quản lý văn bản và điều hành iOffice, Hệ thống Dịch cụ công của tỉnh và rà soát, cung cấp bổ sung dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

Tại Hội nghị đã thông qua báo cáo công khai tài chính năm 2019, kế hoạch sử dụng kinh phí năm 2020; dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan Văn phòng; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2019 và Phát động phong trào thi đua năm 2020.

Năm 2019 phong trào thi đua tại cơ quan có nhiều chuyển biến tích cực, có sự gắn kết chặt chẽ giữa phong trào thi đua yêu nước với cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Trong phong trào thi đua đã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc được tuyên dương, khen thưởng cụ thể:

Đối với hoạt động công đoàn: Đang đề nghị Công đoàn Viên chức tỉnh xem xét tặng Giấy khen cho 03 Tổ công đoàn và 04 đoàn viên công đoàn. Đối với hoạt động chuyên môn (chưa bao gồm các đồng chí là lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo Văn phòng): 07 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến; 57 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và 06 cá nhân được công nhận Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Thủ trưởng cơ quan xây dựng kế hoạch thi đua năm 2020 với các chỉ tiêu cụ thể: Phấn đấu 80% tập thể các phòng, đơn vị trực thuộc đạt danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến"; phấn đấu 20% các phòng, đơn vị trực thuộc đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"; Phấn đấu 90% đoàn viên, CB,CC,VC, NLĐ đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến", trong đó có 15% đoàn viên, CB,CC,VC, NLĐ được công nhận "Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở"; có cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh"; Phấn đấu có cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen.

Về Công đoàn, phấn đấu 90% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc; Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh”; 100%  nữ đoàn viên công đoàn đăng ký “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, trong đó có 80% nữ đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra Nhân dân cơ quan

Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra Nhân dân Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2022 gồm 3 đồng chí: Võ Thái Ninh – Trưởng phòng Nội chính, Lê Khắc Chương – Phó phòng Hành chính – Quản trị và Võ Tấn Danh – Phó phòng Kinh tế- Tổng hợp./.

Dương Nương  
Bài viết trước:
Icon  Chi bộ 1, 2 tổ chức Lễ kết nạp đảng viên
Icon  Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Chi nhánh Xăng dầu Kon Tum thăm, chúc Tết xã biên giới Đăk Long và các Đồn Biên phòng trên địa bàn xã Đăk Long, huyện Đăk Glei
Icon  Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa đông - xuân.
Icon  Tăng cường phát triển và sử dụng phân bón hữu cơ.
Icon  Triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự giao thông, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
Icon  Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
Icon  Đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học trong dịp Tết Nguyên đán.
Icon  Triển khai Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
Icon  Tăng cường công tác phòng chống đói, rét cho đàn gia súc, vật nuôi.
Icon  Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch.
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.