Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
433/QĐ-UBND 1/7/2020 Về việc phê duyệt danh mục TTHC và quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC mới ban hành và sửa đổi, bổ sung ngành Y tế thực hiện tại Trung tâm PVHCC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế trên địa bàn tỉnh
371/QĐ-UBND 18/6/2020 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Kon Tum
352/QĐ-UBND 8/6/2020 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
350/QĐ-UBND 8/6/2020 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum
351/QĐ-UBND 8/6/2020 Về việc phê duyệt bổ sung danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
324/QĐ-UBND 25/5/2020 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
325/QĐ-UBND 25/5/2020 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum
302/QĐ-UBND 20/5/2020 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
290/QĐ-UBND 18/5/2020 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Kon Tum
273/QĐ-UBND 11/5/2020 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnhKon Tum
467/QĐ-UBND 9/9/2016 V/v công bố lại hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia
645/QĐ-UBND 27/11/2015 V/v công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
378/QĐ-CT 19/7/2013 Về việc công bố bộ thủ tục hành chính ngành nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
366/QĐ-CT 9/7/2013 Về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; các thủ tục hành chính được thay thế mới và các thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
353/QĐ-CT 14/6/2013 Về việc công bố sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số thủ tục hành chính ngành xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện và UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh.
260/QĐ-UBND 15/4/2013 Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
505/TB-VP 10/4/2013 Về việc gửi văn bản điện tử qua thư công vụ của các cơ quan, địa phương
531/UBND-KSTTHC 25/3/2013 V/v chấn chỉnh, phê bình các đơn vị không nghiêm túc trong việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ
14/2013/QĐ-UBND 22/2/2013 V/v ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum
01/QĐ-CT 1/1/2013 Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Kon Tum.
Trang: Trang trước Trang sau
Trang chủ        |      ÄÄƒng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÄ‚N PHÃ’NG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyá»…n Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuá»™c Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình văn Duẩn; Email:trinhvandua@kontum.gov.vn; Điện thoại:0984582369