Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
256/KH-UBND 22/1/2020 Kế hoạch hành động giai đoạn 2020 - 2025 tỉnh Kon Tum thực hiện Chiến lược dân số Việt Nam đến 2030
258/UBND-KGVX 22/1/2020 V/v tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo sản phẩm thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe
229/UBND-KGVX 21/1/2020 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên
235/KH-UBND 21/1/2020 Kế hoạch biên soạn và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương tỉnh Kon Tum trong Chương trình giáo dục phổ thông
225/UBND-KGVX 21/1/2020 V/v tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh
03/2020/QĐ-UBND 20/1/2020 Phân cấp thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
191/KH-UBND 20/1/2020 Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Kon Tum năm 2020
186/UBND-KGVX 20/1/2020 V/v phòng, chống dịch bệnh cúm Corona mới tại Trung Quốc
73/QĐ-UBND 20/1/2020 Về việc công nhận các điểm du lịch trên địa bàn huyện Kon Plông
189/KH-UBND 20/1/2020 Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 116-KH/TU, ngày 26-11-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
146/UBND-KGVX 15/1/2020 V/v tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2020
148/UBND-KGVX 15/1/2020 V/v tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa đông - xuân
132/UBND-KGVX 14/1/2020 Về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong dịp Tết Canh Tý 2020
102/UBND-KGVX 10/1/2020 V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh
68/KH-UBND 8/1/2020 Kế hoạch tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 5 năm 2020
49/UBND-KGVX 7/1/2020 Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW và Thông báo số 154-TB/TW về phát triển nền Đông y
15/QĐ-UBND 7/1/2020 Về việc công nhận xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2019
07/UBND-KGVX 2/1/2020 V/v tăng cường công tác tiêm chủng trên địa bàn tỉnh
28/2019/QĐ-UBND 25/12/2019 Ban hành Quy định vị trí, vai trò, nhiệm vụ của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1466/QĐ-UBND 23/12/2019 Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”
Trang: Trang trước Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.