Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
14/2018/NQ-HĐND 19/7/2018 Về mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
15/2018/NQ-HĐND 19/7/2018 Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
16/2018/NQ-HĐND 19/7/2018 Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn tỉnh Kon Tum
17/2018/NQ-HĐND 19/7/2018 Quy định mức chi tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum
18/2018/NQ-HĐND 19/7/2018 Quy định mức hỗ trợ một số chi phí cho học viên trong thời gian chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc; mức đóng góp, mức hỗ trợ và chế độ miễn, giảm một số chi phí đối với người nghiện ma túy trong thời gian cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng
19/2018/NQ-HĐND 19/7/2018 Quy định nội dung chi, mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Kon Tum
20/2018/NQ-HĐND 19/7/2018 Quy định các nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường của ngân sách địa phương cho các cấp ngân sách ở địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum
21/2018/NQ-HĐND 19/7/2018 Quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum
22/2018/NQ-HĐND 19/7/2018 Quy định thời gian gửi báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán, phân bổ ngân sách địa phương, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách địa phương và hệ thống các biểu mẫu liên quan
23/NQ-HĐND 19/7/2018 Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 30/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum để Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh thực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay
24/2018/NQ-HĐND 19/7/2018 Bãi bỏ các Nghị quyết và nội dung trong 01 Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành
25/NQ-HĐND 19/7/2018 Về biên chế công chức tỉnh Kon Tum năm 2018
26/NQ-HĐND 19/7/2018 Về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2018
363/QĐ-UBND 18/7/2018 Về việc phê chuẩn miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông nhiệm kỳ 2016-2021
364/QĐ-UBND 18/7/2018 Về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông nhiệm kỳ 2016-2021
359/QĐ-UBND 17/7/2018 Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Kon Tum
721/QĐ-UBND 13/7/2018 Về việc phê duyệt cơ cấu ngạch công chức đối với Ban Quản lý Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp
01/NQ-HĐND 11/7/2018 Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021
02/NQ-HĐND 11/7/2018 Miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021
03/NQ-HĐND 11/7/2018 Bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021
Trang: Trang trước Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Thanh Bình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 0603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.