Đăng nhập
Thứ 4, ngày 4 tháng 10 năm 2023 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
9022426
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Thành lập Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
9/19/2023 2:26:02 PM     
Ngày 18/9, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 532/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, gồm các thành viên sau đây:

Tổ trưởng là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách lĩnh vực đầu tư;

Tổ phó gồm: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh - Tổ phó thường trực; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Tư pháp; Lãnh đạo Công an tỉnh là Tổ phó thường trực Tổ công tác triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Các thành viên là lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội và Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh - Ủy viên thường trực.

Chức năng của Tổ công tác: Tổ công tác là tổ chức phối hợp liên ngành, thực hiện chức năng giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành, địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách.

Nhiệm vụ của Tổ công tác: Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về cải cách thủ tục hành chính tại các sở, ngành, địa phương theo các văn bản, chương trình, kế hoạch, đề án được Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; Kịp thời nắm bắt, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý các báo cáo, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp, người dân về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính là rào cản cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân; Thông qua Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, các cá nhân, tổ chức liên quan để lắng nghe, nhận diện các khó khăn, vướng mắc và kịp thời chỉ đạo tháo gỡ; Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách; Nghiên cứu, đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh các sáng kiến, giải pháp thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Quyền hạn của Tổ công tác: Mời lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và cá nhân, tổ chức liên quan để làm việc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính là rào cản cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân; Tổ chức các đoàn làm việc, đôn đốc thúc đẩy triển khai việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và phản ứng chính sách của các sở, ngành, địa phương; Yêu cầu các sở, ngành, địa phương báo cáo, cung cấp thông tin, phối hợp thực hiện và giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền của các sở, ngành, địa phương; Các quyền hạn khác được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Nguyên tắc, chế độ làm việc của Tổ công tác: Tổ công tác chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Quyết định này. Tổ trưởng Tổ công tác ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác; Các thành viên Tổ công tác thực hiện theo Quy chế hoạt động của Tổ công tác, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và chịu trách nhiệm về phần việc được Tổ trưởng Tổ công tác phân công; đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, giải quyết công việc của Tổ công tác; sử dụng bộ máy của cơ quan mình để thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác; Tổ trưởng Tổ công tác được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh để thực hiện nhiệm vụ và điều hành hoạt động của Tổ công tác; Tổ phó và các thành viên Tổ công tác được sử dụng con dấu của cơ quan mình để thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh là cơ quan thường trực Tổ công tác, sử dụng bộ máy hiện có để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được Tổ công tác giao; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách thành viên Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; định kỳ hằng năm trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Tăng cường lãnh đạo triển khai các giải pháp xây dựng nông thôn mới
Icon  Triển khai thực hiện công tác quản lý, điều hành giá những tháng cuối năm 2023
Icon  Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ thương hiệu Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Icon  Đảm bảo an toàn thông tin trong khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Icon  Triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động quảng bá, giới thiệu, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP và nông sản của địa phương
Icon  Triển khai thực hiện các giải pháp về phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn trong xây dựng nông thôn mới.
Icon  Tổ chức, triển khai thực hiện các quy định trong công tác quản lý hoạt động nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh
Icon  Thực hiện công tác quản lý nhà nước về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, chế biến và phát triển thị trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Icon  Tăng cường kiểm soát đối tượng kiểm dịch thực vật tại các vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản xuất khẩu.
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum