Đăng nhập
Thứ 5, ngày 5 tháng 10 năm 2023 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
9022727
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Tăng cường lãnh đạo triển khai các giải pháp xây dựng nông thôn mới
9/18/2023 7:46:59 AM     
Ngày 15/9, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3080/UBND-NNTN yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới; đồng thời chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về mức độ hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong năm 2023 và giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó:

Đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới: Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí; đến cuối năm 2023 các xã phải đảm bảo duy trì đạt chuẩn 19/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025;

Đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 đã được quy định tại Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Khẩn trương thực hiện các giải pháp để hoàn thành mục tiêu, đồng thời triển khai tổ chức tự đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí cũng như các điều kiện khác theo quy định để đề nghị thẩm tra, thẩm định và công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới theo quy định.

 Đối với các xã còn lại (ngoài 02 đối tượng trên): Phấn đấu đến cuối năm 2023 phải tăng ít 2 tiêu chí so với năm 2022 và không còn xã đạt chuẩn dưới 10 tiêu chí.

Đối với thực hiện điểm các cấp về thôn (làng) nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Các địa phương tăng cường triển khai thực hiện, đảm bảo đến cuối năm 2023 các thôn (làng) thực hiện điểm cấp huyện và xã phải được công nhận thôn nông thôn mới. Đồng thời tiếp tục tổ chức thực hiện phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng thôn (làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025 theo Kế hoạch số 1754/KH-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei khẩn trương xây dựng kế hoạch và có giải pháp cụ thể để tập trung chỉ đạo thực hiện đối với 06 xã có số tiêu chí đạt chuẩn dưới 10 tiêu chí, đến cuối năm 2023 các xã này phải đạt chuẩn từ 10 tiêu chí trở lên. Định kỳ hằng tháng (trước ngày 15) báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để theo dõi, chỉ đạo.

Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông khẩn trương tổ chức rà soát, xác định cụ thể, lộ trình thực hiện và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, đến năm 2024 có ít nhất 01 xã nông thôn mới và đến năm 2025 toàn huyện có ít nhất 03 xã nông thôn mới, các xã còn lại mỗi năm tăng từ 1 đến 2 tiêu chí. Định kỳ hằng tháng (trước ngày 15) báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để theo dõi, chỉ đạo.

Các sở, ngành được phân công phụ trách tiêu chí nông thôn mới: Tăng cường các giải pháp để hỗ trợ, hướng dẫn và giám sát các địa phương thực hiện các nội dung, tiêu chí nông thôn mới được phân công phụ trách; có trách nhiệm giải trình cụ thể trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về mức độ hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới đối với các tiêu chí chuyên ngành được phân công phụ trách và là cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện hoàn thành nhiệm vụ trong năm của cá nhân Thủ trưởng đơn vị.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh: Phối hợp với các ngành của tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám  sát tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới tại các xã mục tiêu năm 2023 để xác định cụ thể nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Rà soát kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới tại các xã phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 đã được quy định tại Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh, xác định cụ thể, chi tiết các tiêu chí, nội dung nào cần phải thực hiện, các khó khăn, vướng mắc, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời để hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

Chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei và các cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức làm việc, khảo sát thực tế đối với 06 xã của huyện Đăk Glei có số tiêu chí đạt chuẩn dưới 10 tiêu chí, đánh giá chi tiết, cụ thể từng tiêu chí chưa đạt, nguyên nhân, giải pháp thực hiện để đạt tiêu chí. Trên cơ sở đó báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các giải pháp để 06 xã này phải đạt từ 10 tiêu chí trở lên trong năm 2023. 

Chủ trì, phố hợp Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông và các cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức làm việc, khảo sát thực tế và đánh giá cụ thể, chi tiết tình hình, kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc. Trên cơ sở đó, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo những giải pháp cụ thể để huyện Tu Mơ Rông đến năm 2024 có ít nhất 01 xã nông thôn mới và đến năm 2025 toàn huyện có ít nhất 03 xã nông thôn mới, các xã còn lại mỗi năm tăng từ 1 đến 2 tiêu chí.

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai các giải pháp trong xây dựng nông thôn mới và các nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản này, kịp thời tổng hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Triển khai thực hiện công tác quản lý, điều hành giá những tháng cuối năm 2023
Icon  Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ thương hiệu Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Icon  Đảm bảo an toàn thông tin trong khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Icon  Triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động quảng bá, giới thiệu, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP và nông sản của địa phương
Icon  Triển khai thực hiện các giải pháp về phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn trong xây dựng nông thôn mới.
Icon  Tổ chức, triển khai thực hiện các quy định trong công tác quản lý hoạt động nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh
Icon  Thực hiện công tác quản lý nhà nước về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, chế biến và phát triển thị trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Icon  Tăng cường kiểm soát đối tượng kiểm dịch thực vật tại các vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản xuất khẩu.
Icon  Tiếp tục thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum