Đăng nhập
Thứ 4, ngày 4 tháng 10 năm 2023 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
9022353
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Phê duyệt 39 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum
9/12/2023 7:44:20 AM     
Ngày 08/9, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 511/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo đó, phê duyệt 39 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Trong đó, cấp tỉnh: 31 thủ tục; cấp huyện: 08 thủ tục.

UBND tỉnh giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thiết lập quy trình điện tử và tổ chức thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu về tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính lên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh theo quy định; Hướng dẫn các đơn vị, địa phương quy trình tiếp nhận, xử lý, trả kết quả thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính gắn với việc gắn kết số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Các sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tổ chức niêm yết Danh mục thủ tục hành chính được phê duyệt tại Điều 1 tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Phương án và Danh mục thủ tục hành chính thực hiện thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Chi tiết Quyết định tại đây.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.
Icon  Tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp
Icon  Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính.
Icon  Công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Icon  Chủ tịch UBND tỉnh ra Lời kêu gọi toàn dân tham gia cấp thẻ Căn cước công dân và đăng ký sử dụng tài khoản Định danh điện tử (VNeID)
Icon  Triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các Sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Kon Tum năm 2023
Icon  Tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Icon  Triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp xã
Icon  Kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI) năm 2022 tỉnh Kon Tum.
Icon  Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2023 tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum