Đăng nhập
Thứ 5, ngày 5 tháng 10 năm 2023 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
9022780
TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT
BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 34 - NĂM 2023
9/6/2023 8:47:57 AM     
Từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 27 tháng 8 năm 2023

I. CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1. Nghị định số 64/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Bổ sung Nghị định số 87/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ về kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

2. Nghị định số 65/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.

3. Nghị định số 66/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.

II. BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG

1. Thông tư số 02/2023/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

2. Thông tư số 58/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính: Bãi bỏ Thông tư số 26/2018/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020.

3. Thông tư số 10/2023/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Ngưng hiệu lực thi hành một số nội dung của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng (đã được bổ sung tại Thông tư số 06/2023/TT-NHNN ngày 28 tháng 6 năm 2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).

III. TỈNH KON TUM

1. Quyết định số 43/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum: ban hành quy định định mức lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

2. Quyết định số 44/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum: ban hành Quy định số lượng, quy mô, cách thức tổ chức thực hiện mô hình điển hình tiên tiến là các Già làng, Trưởng thôn, Người có uy tín, cán bộ cốt cán; nhân sỹ, trí thức, doanh nhân, học sinh, sinh viên, thanh niên tiêu biểu người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

3. Quyết định số 45/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum: ban hành đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước cho 20 nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới ba tháng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 33 - NĂM 2023
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 32 - NĂM 2023
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 31 - NĂM 2023
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 30 - NĂM 2023
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 29 - NĂM 2023
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 28 - NĂM 2023
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 27 - NĂM 2023
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 26 - NĂM 2023
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 25 - NĂM 2023
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 24 - NĂM 2023
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum