Đăng nhập
Thứ 5, ngày 5 tháng 10 năm 2023 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
9022588
TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT
BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 33 - NĂM 2023
8/28/2023 3:00:09 PM     
Từ ngày 14 tháng 8 đến ngày 20 tháng 8 năm 2023

I. CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1. Nghị định số 59/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

2. Nghị định số 60/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về việc kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô nhập khẩu và linh kiện nhập khẩu theo các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

3. Nghị định số 61/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.

4. Nghị định số 62/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp.

5. Nghị định số 63/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 09/2022/QH15.

6. Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

II. BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG

1. Thông tư số 04/2023/TT-BTP của Bộ Tư pháp: Hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự.

2. Thông tư số 04/2023/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

3. Thông tư số 16/2023/TT-BYT của Bộ Y tế: Quy định việc đăng ký lưu hành đối với thuốc gia công, thuốc chuyển giao công nghệ tại Việt Nam.

4. Thông tư số 18/2023/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Giải thưởng Tạ Quang Bửu ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BKHCN ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

5. Thông tư số 54/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài chính trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực tài chính.

6. Thông tư số 55/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 32 - NĂM 2023
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 31 - NĂM 2023
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 30 - NĂM 2023
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 29 - NĂM 2023
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 28 - NĂM 2023
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 27 - NĂM 2023
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 26 - NĂM 2023
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 25 - NĂM 2023
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 24 - NĂM 2023
Icon  BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 23 - NĂM 2023
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum