Đăng nhập
Thứ 5, ngày 25 tháng 4 năm 2024 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
9966341
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh
3/10/2023 2:16:06 PM     
Nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu, tiến độ giải ngân vốn được giao từ Chương trình trong năm 2023; Ngày 09/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 611/UBND-KGVX yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao triển khai thực hiện nghiêm Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh; trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2023 và các Kế hoạch: số 4362/KH-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2022; số 2871/KH-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Tiếp tục nâng cao trách nhiệm, quyết tâm, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được giao; theo dõi sát tình hình thực tiễn, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc; tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức quản lý, điều hành bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện, tham mưu các văn bản quản lý, điều hành, hướng dẫn thực hiện Chương trình theo thẩm quyền, đảm bảo theo quy định hiện hành và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Trong đó lưu ý: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương chủ trì rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét: (1) sửa đổi, bổ sung Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết 22/2022/NQ-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh; (2) quy định về mức hỗ trợ thực hiện một dự án cụ thể từ ngân sách nhà nước đối với các dự án thực hiện ngoài địa bàn xã, thôn đặc biệt khó khăn theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 449/UBND-KTTH ngày 23 tháng 02 năm 2023.

Ưu tiên các nguồn lực, có giải pháp huy động nguồn lực hợp pháp khác và tập trung chỉ đạo, điều hành các cơ quan chuyên môn, cấp trực thuộc để thực hiện Chương trình nhằm đạt mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2021 - 2025 được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn, khẩn trương hoàn thành các thủ tục phê duyệt dự án đầu tư, các mô hình hỗ trợ thực hiện giảm nghèo và các nhiệm vụ khác trong tổ chức thực hiện Chương trình; đảm bảo các dự án đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng, đúng mục tiêu, tránh đầu tư dàn trải, nhỏ lẻ, lãng phí.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể các cấp tăng cường giám sát thực hiện Chương trình. Kịp thời chấn chỉnh, xử lý sai phạm (nếu có) theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Triển khai thực hiện các quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy
Icon  Triển khai thực hiện Nghị quyết số 171/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ
Icon  Triển khai thực hiện Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên địa bàn tỉnh
Icon  Triển khai Nghị quyết của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Icon  Trao quyết định nghỉ hưu đối với công chức
Icon  Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường của nhà nước năm 2023.
Icon  Triển khai thực hiện Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tài nguyên nước
Icon  Kết quả đánh giá Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các sở, ban ngành và địa phương (Chỉ số DDCI) tỉnh Kon Tum năm 2022
Icon  Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp năm 2023.
Icon  Triển khai thực hiện các giải pháp về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh
Thông báo

Best Replica Watches audemars piguet replica

Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
Chung nhan Tin Nhiem Mang