Đăng nhập
Thứ 2, ngày 27 tháng 3 năm 2023 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
8350544
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 171/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ
3/8/2023 9:30:11 AM     
Ngày 03/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 546/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 171/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao, quan tâm, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung tại mục 1, 2, 3, 4 Phần II, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường cũng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới (ban hành kèm theo Nghị quyết số 171/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ) và ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3794/UBND-NC ngày 09 tháng 11 năm 2022 về triển khai thực hiện Chương trình số 39-CTr/TU ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức Chính trị - Xã hội tỉnh nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước kết hợp với phương thức vận động, tập hợp Nhân dân, tạo thành sức mạnh tổng hợp để thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị được giao.

Quá trình triển khai thực hiện các nội dung trên phải đảm bảo tính đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các Quy định, Chương trình, Kế hoạch, Văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến công tác đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa”; về xây dựng đội ngũ cán bộ và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Giao Sở Nội vụ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3794/UBND-NC ngày 09 tháng 11 năm 2022; đồng thời theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định; định kỳ, đột xuất báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để biết, theo dõi, chỉ đạo.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Triển khai thực hiện Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên địa bàn tỉnh
Icon  Triển khai Nghị quyết của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Icon  Trao quyết định nghỉ hưu đối với công chức
Icon  Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường của nhà nước năm 2023.
Icon  Triển khai thực hiện Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tài nguyên nước
Icon  Kết quả đánh giá Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các sở, ban ngành và địa phương (Chỉ số DDCI) tỉnh Kon Tum năm 2022
Icon  Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp năm 2023.
Icon  Triển khai thực hiện các giải pháp về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh
Icon  Triển khai thực hiện công tác Chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh
Icon  Tăng cường triển khai các nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn; Điện thoại: 02603861320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình văn Duẩn; Email:trinhvanduan@kontum.gov.vn; Điện thoại:0984582369