Đăng nhập
Thứ 4, ngày 28 tháng 2 năm 2024 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
9675403
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Triển khai Nghị quyết của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
3/2/2023 10:49:41 AM     
Thực hiện Nghị quyết số 81/2023/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2023 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; ngày 02/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 521/UBND-KTTH yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức quán triệt và nghiên cứu Nghị quyết của Quốc hội nêu trên để chủ động triển khai hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp chặt chẽ với Đơn vị tư vấn lập Quy hoạch tỉnh cập nhật những quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực, các giải pháp trọng tâm,… của Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết nêu trên vào Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ; khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch tỉnh để trình Hội đồng thẩm định quốc gia về Quy hoạch tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định của Luật Quy hoạch và các quy định có liên quan.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi Chính phủ ban hành theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Trao quyết định nghỉ hưu đối với công chức
Icon  Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường của nhà nước năm 2023.
Icon  Triển khai thực hiện Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tài nguyên nước
Icon  Kết quả đánh giá Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các sở, ban ngành và địa phương (Chỉ số DDCI) tỉnh Kon Tum năm 2022
Icon  Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp năm 2023.
Icon  Triển khai thực hiện các giải pháp về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh
Icon  Triển khai thực hiện công tác Chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh
Icon  Tăng cường triển khai các nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh
Icon  Tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên năm 2023.
Icon  Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
Thông báo

Best Replica Watches audemars piguet replica

Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum