Đăng nhập
Thứ 4, ngày 28 tháng 2 năm 2024 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
9675499
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường của nhà nước năm 2023.
2/28/2023 7:28:55 AM     
Ngày 27/02/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 476/UBND-NC về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường của nhà nước năm 2023.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức sơ kết 05 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 theo Quyết định số 1983/QĐ-BTP ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước để cán bộ, công chức và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn biết, thực hiện.

Khẩn trương thụ lý, giải quyết các vụ việc yêu cầu bồi thường đã đủ điều kiện theo Nghị quyết số 134/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội khóa XIV về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII; thực hiện nghiêm quy định về xem xét trách nhiệm hoàn trả, xử lý kỷ luật (nếu có) đối với người thi hành công vụ gây thiệt hại.

Trong trường hợp có giải quyết vụ việc yêu cầu bồi thường Nhà nước thì thực hiện nghiêm quy định về việc gửi các văn bản liên quan trong quá trình giải quyết bồi thường và xem xét trách nhiệm hoàn trả đến Sở Tư pháp theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và Điều 12 Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường Nhà nước.

Thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 50/2022/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đối với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo có kết luận người thực thi công vụ thuộc thẩm quyền cơ quan, đơn vị mình quản lý mà trong quá trình thực thi công vụ có hành vi trái pháp luật gây thiệt hại cho cá nhân và tổ chức thì gửi văn bản kết luận giải quyết đến Sở Tư pháp để theo dõi, quản lý, đôn đốc việc giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước.

Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp khó khăn, vướng mắc phối hợp với Sở Tư pháp để xử lý theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền tổng hợp, gửi Sở Tư pháp để tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Đề nghị Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh: Thực hiện các quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, đặc biệt là các quy định về điều kiện thụ lý vụ việc yêu cầu bồi thường; xác định thiệt hại được bồi thường; án phí, lệ phí và các loại phí đối với nội dung yêu cầu bồi thường… Phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Sở Tư pháp trong việc thực hiện công tác bồi thường Nhà nước tại địa phương.

Thực hiện quy định về trách nhiệm gửi các văn bản trong quá trình giải quyết bồi thường và xem xét trách nhiệm hoàn trả đến Sở Tư pháp theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 và Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường Nhà nước.

Tòa án nhân dân tỉnh gửi hoặc chỉ đạo các đơn vị trực thuộc gửi các bản án đã có hiệu lực pháp luật đến Sở Tư pháp, như: Bản án dân sự giải quyết tranh chấp về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; bản án hành chính có nội dung chấp nhận yêu cầu khởi kiện và các bản án hình sự xét xử người thi hành công vụ có nội dung tuyên người thi hành công vụ có tội, đồng thời có nội dung giải quyết yêu cầu bồi thường.

Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí bồi thường theo đúng quy định Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017, Luật Ngân sách nhà nước, các quy định pháp luật liên quan và theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Sở Tư pháp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện; kết hợp đồng thời hình thức tuyên truyền, phổ biến trực tiếp và trên các phương tiện thông tin truyền thông, trong đó lồng ghép việc triển khai Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật người dân” theo Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ và Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” ban hành kèm theo Quyết định số 979/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu về công tác bồi thường nhà Nước cho đội ngũ cán bộ, công chức được giao phụ trách công tác bồi thường Nhà nước bằng các hình thức phù hợp theo quy định.

Tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác bồi thường Nhà nước, nhất là kiểm tra việc giải quyết bồi thường đối với các vụ việc yêu cầu bồi thường phát sinh thuộc thẩm quyền giải quyết.

Chủ trì theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các sở, ban ngành, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện công tác bồi thường Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Định kỳ hoặc đột xuất, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Triển khai thực hiện Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tài nguyên nước
Icon  Kết quả đánh giá Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các sở, ban ngành và địa phương (Chỉ số DDCI) tỉnh Kon Tum năm 2022
Icon  Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp năm 2023.
Icon  Triển khai thực hiện các giải pháp về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh
Icon  Triển khai thực hiện công tác Chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh
Icon  Tăng cường triển khai các nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh
Icon  Tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên năm 2023.
Icon  Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
Icon  Tăng cường bảo đảm an toàn giao thông đối với hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô
Icon  Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước mùa khô năm 2023 trên địa bàn tỉnh
Thông báo

Best Replica Watches audemars piguet replica

Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum