Đăng nhập
Thứ 4, ngày 28 tháng 2 năm 2024 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
9675354
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Triển khai thực hiện Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tài nguyên nước
2/24/2023 6:52:33 PM     
Ngày 24/02/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 454/UBND-NNTN về việc triển khai thực hiện Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tài nguyên nước.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu, quán triệt và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông hoặc các hình thức phù hợp khác, trong đó tập trung phổ biến đến các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh để bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định của Nghị định; Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các nội dung công việc thuộc chức năng nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quy định tại Điều 47 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

Tiếp tục rà soát, đôn đốc các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước (nhất là các công trình thủy lợi trên địa bàn chưa được cấp phép theo Văn bản số 6185/BTNMT-TNN ngày 04 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) thuộc trường hợp phải đăng ký hoặc phải có giấy phép khẩn trương thực hiện thủ tục đăng ký hoặc nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật nhằm đảm bảo tính nghiêm minh, bình đẳng của pháp luật, tránh thất thoát tài nguyên và thất thu ngân sách Nhà nước.

Tổ chức việc đăng ký và xác nhận đăng ký khai thác, sử dụng nước mặt, khai thác, sử dụng nước dưới đất theo thẩm quyền quy định tại Điều 38, Điều 39 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

Tổ chức triển khai việc khoanh định, công bố Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh theo quy định của Nghị định số 167/2018/NĐ-CP  ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ để thực hiện các giải pháp hạn chế khai thác (đối với các công trình thuộc trường hợp phải có giấy phép) và tổ chức việc đăng ký khai thác để quản lý (đối với các công trình không thuộc trường hợp phải có giấy phép).

Tiếp tục cập nhật thông tin của giấy phép tài nguyên nước tại địa chỉ https://gstnn-gp.monre.gov.vn theo nội dung Văn bản số 166/BTNMT-TNN ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và tiếp tục cập nhật chậm nhất sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký ban hành đối với các giấy phép mới do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường và đơn vị liên quan rà soát, đôn đốc, chỉ đạo các chủ quản lý, vận hành công trình thủy lợi, khai thác, sử dụng tài nguyên nước do ngànhquản lý thực hiện việc đăng ký hoặc cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước theo quy định tại Nghị định số 02/2023/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể như: Trường hợp công trình thuỷ lợi đang khai thác, sử dụng tài nguyên nước thuộc trường hợp phải đăng ký theo quy định tại khoản 1 Điều 17 thì thực hiện đăng ký theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP của Chính phủ; Trường hợp công trình thủy lợi thuộc đối tượng phải có giấy phép theo quy định tại khoản 2 Điều 17 thì khẩn trương nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 32, Điều 35 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

Chỉ đạo cácđơn vị quản lý vận hành công trình thủy lợi có tổ chức, cá nhân khác khai thác, sử dụng nước mặt trực tiếp từ hồ chứa, đập dâng thủy lợi, hệ thống kênh thủy lợi để cấp cho các mục đích kinh doanh, dịch vụ và sản xuất phi nông nghiệp (bao gồm cả khai thác nước cho hoạt động làm mát máy, thiết bị, tạo hơi, gia nhiệt) mà đơn vị quản lý, vận hành công trình thủy lợi này chưa được cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt cho các mục đích nêu trên (điểm b khoản 2 Điều 17), thì yêu cầu các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước mặt trực tiếp từ hồ chứa, đập dâng thủy lợi, hệ thống kênh thủy lợi phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 32, Điều 35 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường và đơn vị liên quan chỉ đạo các đơn vị quản lý vận hành công trình thủy điệnthực hiện các quy định tại Nghị định số 02/2023/NĐ-CP của Chính phủ; Chỉ đạo các đơn vị quản lý vận hành công trình thủy điện có tổ chức, cá nhân khác khai thác, sử dụng nước mặt trực tiếp từ hồ chứa, đập dâng thủy điện, hệ thống kênh thủy điện để cấp cho các mục đích kinh doanh, dịch vụ và sản xuất phi nông nghiệp (bao gồm cả khai thác nước cho hoạt động làm mát máy, thiết bị, tạo hơi, gia nhiệt) mà đơn vị quản lý, vận hành công trình thủy điện này chưa được cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt cho các mục đích nêu trên (điểm b khoản 2 Điều 17), thì yêu cầu các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước mặt trực tiếp từ hồ chứa, đập dâng thủy điện, hệ thống kênh thủy điện phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 32, Điều 35 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện truyền thông hoặc các hình thức phù hợp khác; chỉ đạo các đơn vị, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thực hiện các quy định tại Nghị định số 02/2023/NĐ-CP của Chính phủ; Tổ chức việc đăng ký và xác nhận đăng ký khai thác, sử dụng nước dưới đất theo thẩm quyền quy định tại Điều 38, Điều 39 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

Chỉ đạo các đơn vị quản lý vận hành, khai thác, sử dụng tài nguyên nước do Ủy ban nhân dân các huyện, thành phốquản lýtheo phân cấp (nhất là các công trình thủy lợi trên địa bàn chưa được cấp phép)thuộc trường hợp phải đăng ký hoặc phải có giấy phép khẩn trương thực hiện thủ tục đăng ký hoặc nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Nghị định số 02/2023/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể như: Trường hợp công trình thủy lợi đang khai thác, sử dụng tài nguyên nước thuộc trường hợp phải đăng ký theo quy định tại khoản 1 Điều 17 thì thực hiện đăng ký theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP của Chính phủ; Trường hợp công trình thủy lợi thuộc đối tượng phải có giấy phép theo quy định tại khoản 2 Điều 17 thì khẩn trương nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 32, Điều 35 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

Chỉ đạo các đơn vị quản lý vận hành công trình thủy lợi do Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quản lý theo phân cấp có tổ chức, cá nhân khác khai thác, sử dụng nước mặt trực tiếp từ hồ chứa, đập dâng thủy lợi, hệ thống kênh thủy lợi để cấp cho các mục đích kinh doanh, dịch vụ và sản xuất phi nông nghiệp (bao gồm cả khai thác nước cho hoạt động làm mát máy, thiết bị, tạo hơi, gia nhiệt) mà đơn vị quản lý, vận hành công trình thủy lợi này chưa được cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt cho các mục đích nêu trên (điểm b khoản 2 Điều 17), thì yêu cầu các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước mặt trực tiếp từ hồ chứa, đập dâng thủy lợi, hệ thống kênh thủy lợi phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 32, Điều 35 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh: Theo chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông hoặc các hình thức phù hợp khác, trong đó tập trung phổ biến việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước để bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định của Nghị định số 02/2023/NĐ-CP của Chính phủ; triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo quy định.

Việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước không có giấy phép là vi phạm pháp luật về tài nguyên nước và sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, Nghị định số 04/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2022, trong đó biện pháp khắc phục hậu quả là buộc phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi khai thác, sử dụng nước mà không có giấy phép. Ngoài ra, theo Bộ Luật hình sự quy định hành vi vi phạm quy định về thăm dò, khai thác, sử dụng nước không có giấy phép bị coi là tội phạm hình sự (Điều 227) và phải chuyển hồ sơ vụ vi phạm cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính (Điều 62).

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Kết quả đánh giá Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các sở, ban ngành và địa phương (Chỉ số DDCI) tỉnh Kon Tum năm 2022
Icon  Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp năm 2023.
Icon  Triển khai thực hiện các giải pháp về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh
Icon  Triển khai thực hiện công tác Chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh
Icon  Tăng cường triển khai các nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh
Icon  Tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên năm 2023.
Icon  Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
Icon  Tăng cường bảo đảm an toàn giao thông đối với hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô
Icon  Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước mùa khô năm 2023 trên địa bàn tỉnh
Icon  Hội nghị học tập, tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Thông báo

Best Replica Watches audemars piguet replica

Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum