Đăng nhập
Thứ 4, ngày 28 tháng 2 năm 2024 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
9675395
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp năm 2023.
2/21/2023 7:37:42 AM     
Ngày 20/02/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 421/UBND-KTTH yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp trong năm 2023. Trong đó, tập trung vào một số nội dung sau:

Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình số 2359/CTr-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XVI về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 2373/KH-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; Kế hoạch số 3993/KH-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch công tác cải cách hành chính hằng năm của tỉnh…; tích cực, chủ động trong công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các sở, ban ngành và cấp huyện (DDCI).

Tiếp tục đồng hành, gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư và sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp trong quá trình tìm hiểu cơ hội đầu tư, triển khai dự án tại các địa phương trong tỉnh.

Đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng của tỉnh (như: Du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, dược liệu,...), xây dựng, cập nhật tài liệu quảng bá, thu hút đầu tư. Thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án kêu gọi đầu tư và chính sách ưu đãi đầu tư để tổ chức, thực hiện kêu gọi, thu hút đầu tư, đảm bảo phù hợp với quy hoạch, hiện trạng đất đai và tiềm lực của địa phương.

Đẩy mạnh công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp vừa và nhỏ nói riêng. Trong đó đặc biệt chú trọng việc hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thực hiện đúng các cam kết của Việt Nam trong các Hiệp định thương mại tự do.

Triển khai các bước thực hiện điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y; các khu chức năng trong khu kinh tế (sau khi Điều chỉnh Quy hoạch chung được duyệt). Tham mưu điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp để thuận lợi trong thu hút đầu tư.

Đẩy mạnh hệ thống hóa, số hóa các số liệu, dữ liệu về các quy hoạch; môi trường đầu tư; các quy định pháp luật, chính sách, thủ tục về đầu tư, môi trường, đất đai, cơ sở dữ liệu chuyên sâu về khu kinh tế, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh... nhằm hỗ trợ nhà đầu tư tìm hiểu môi trường đầu tư.

Duy trì tìm kiếm các dự án, ý tưởng khởi nghiệp; tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các ý tưởng, dự án khởi nghiệp có tiềm năng (hoặc đã được xét chọn ở các đơn vị) hoàn thiện mô hình kinh doanh để tham gia cuộc thi Khởi nghiệp các cấp. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông về khởi nghiệp và Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025 tới các đoàn thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của khởi nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về khởi nghiệp cho các đối tượng khác nhau về các chủ đề: khởi nghiệp khởi sự kinh doanh, Tập huấn TOT cho cán bộ làm công tác khởi nghiệp. Xây dựng và hình thành mạng lưới kết nối các chuyên gia tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp trong và ngoài tỉnh, kết nối các thành phần của hệ sinh thái để hỗ trợ các ý tưởng, dự án khởi nghiệp có hiệu quả và chất lượng. Đưa nội dung khởi nghiệp vào chương trình giảng dạy tại các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh.

Kêu gọi các cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh đóng góp, hỗ trợ tài chính để tăng nguồn vốn của Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ các dự án, ý tưởng khởi nghiệp.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hiệu quả chương trình Hội nghị Đối thoại Doanh nghiệp (02 lần/năm) và chương trình Cà phê Doanh nghiệp - Doanh nhân hằng tháng.

Khẩn trương tham mưu Ban Chỉ đạo cải thiện, nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh triển khai kế hoạch hoạt động năm 2023.

Khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định hướng dẫn về trình tự, thủ tục, phối hợp trong giải quyết các thủ tục đối với dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách (theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 93/VP-KTTH ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh).

Tiếp tục theo dõi, đánh giá tình hình triển khai công tác xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp năm 2023; trong đó, thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát các tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, trên cơ sở đó, kịp thời giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Triển khai thực hiện các giải pháp về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh
Icon  Triển khai thực hiện công tác Chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh
Icon  Tăng cường triển khai các nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh
Icon  Tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên năm 2023.
Icon  Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
Icon  Tăng cường bảo đảm an toàn giao thông đối với hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô
Icon  Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước mùa khô năm 2023 trên địa bàn tỉnh
Icon  Hội nghị học tập, tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Icon  Tăng cường công tác phòng, chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa lễ hội năm 2023
Icon  Tăng cường các biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống người lao động trên địa bàn tỉnh
Thông báo

Best Replica Watches audemars piguet replica

Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum