Đăng nhập
Thứ 3, ngày 27 tháng 2 năm 2024 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
9675211
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Triển khai thực hiện công tác Chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh
2/20/2023 11:01:36 AM     
Ngày 20/02/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 410/UBND-NC về việc triển khai thực hiện công tác Chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căng cường công tác tuyên truyền, phổ biến vai trò, tầm quan trọng của công tác Chuyển đổi số và Đề án 06 đến toàn thể cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh biết, nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện trên địa bàn.

Tiếp tục triển khai công tác chỉ đạo, kiểm tra và đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác Chuyển đổi số và Đề án 06 tại cơ quan, đơn vị, địa phương với quyết tâm cao và hành động quyết liệt, hiệu quả; khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 16/TB-VPCP ngày 28 tháng 01 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ và Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Kon Tum năm 2023 đảm bảo tiến độ đề ra.

Chỉ đạo các lực lượng chức năng liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn thông tin, an ninh mạng, cơ sở dữ liệu do đơn vị, địa phương quản lý nhằm kịp thời phát hiện những hạn chế, bất cập về lỗ hổng bảo mật, tình trạng lộ lọt thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân để kịp thời có biện pháp khắc phục.

Bố trí nguồn lực để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao; trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông (về Chuyển đổi số), Công an tỉnh (về Đề án 06) để xử lý theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông và Công an tỉnh tổng hợp, đề xuất, tham mưu) xem xét, quyết định.

Định kỳ, báo cáo kết quả thực hiện công tác Chuyển đổi số về Sở Thông tin và Truyền thông và Công an tỉnh về Đề án 06 để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh), Công an tỉnh (cơ quan thường trực Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh): Kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh theo chức năng nhiệm vụ được giao, trường hợp vượt thẩm quyền, sớm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Tổng hợp kết quả thực hiện công tác Chuyển đổi số và Đề án 06 báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an theo đúng quy định.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Tăng cường triển khai các nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh
Icon  Tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên năm 2023.
Icon  Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
Icon  Tăng cường bảo đảm an toàn giao thông đối với hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô
Icon  Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước mùa khô năm 2023 trên địa bàn tỉnh
Icon  Hội nghị học tập, tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Icon  Tăng cường công tác phòng, chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa lễ hội năm 2023
Icon  Tăng cường các biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống người lao động trên địa bàn tỉnh
Icon  Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2022
Icon  Chi bộ 1 tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới
Thông báo

Best Replica Watches audemars piguet replica

Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum