Đăng nhập
Thứ 4, ngày 14 tháng 4 năm 2021 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
4848354
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ
4/6/2021 9:25:17 AM     
Ngày 05/4, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1086/UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về thu hút các nguồn lực xã hội cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới đất liền, trên biển và hải đảo, gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và nâng cao đời sống nhân dân. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị nêu trên, trong đó tập trung một số nội dung sau:

1. Các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hiện có; tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp về các cơ chế, chính sách của nhà nước; phát huy các lợi thế sẵn có của địa phương cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nâng cao đời sống nhân dân; kết hợp xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc theo Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 22 tháng 9 năm 2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới.

Thường xuyên rà soát, đánh giá hiệu quả các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh khu vực biên giới, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có biện pháp điều chỉnh phù hợp với từng điều kiện, trường hợp cụ thể (nếu có).

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh:

Phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị trên địa bàn có liên quan để thực hiện hiệu quả việc thu hút nguồn lực và lồng ghép các mục tiêu thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia; các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn trọng điểm. Có chính sách khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp quân đội đứng chân trên địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; khuyến khích, thu hút đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng bảo đảm an sinh xã hội, gắn với quốc phòng, an ninh.

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài có liên quan tới đầu tư phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới. Ưu tiên nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vùng biên giới, đặc biệt là kết cấu hạ tầng thương mại, giao thông phục vụ xuất, nhập khẩu hàng hóa qua biên giới tại các khu vực cửa khẩu.

Cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và 5 năm của tỉnh. Khẩn trương hoàn thiện Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025.

3. Sở Tài chính phối hợp các đơn vị, địa phương có liên quan: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh lồng ghép nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và nguồn vốn ngân sách tỉnh thực hiện các chính sách, chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh:

Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; đồng thời đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội gắn với phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn, nhất là tại khu vực các huyện biên giới.

Phối hợp các đơn vị có liên quan đề xuất các bộ, ngành trung ương tiếp tục triển khai đầu tư, nâng cấp, sửa chữa các công trình, dự án phục vụ công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh kết hợp phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới; nhất là tiếp tục đầu tư xây dựng các tuyến còn lại của đường tuần tra biên giới, đường ra các mốc quốc giới mới và nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường tuần tra biên giới, đường ra các mốc quốc giới đã đầu tư đảm nhằm bảo thuận lợi trong quá trình triển khai nhiệm vụ của các lực lượng chức năng.

Khẩn trương hoàn thiện việc lập thủ tục dự án đầu tư đối với các dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum.

Tăng cường công tác tuyên truyền và thực hiện các văn kiện pháp lý về biên giới với các nước, tổ chức tuyên truyền các thông tin liên quan đến chủ trương, chính sách của Nhà nước, giao lưu nhân dân khu vực biên giới; tăng cường tần suất tuần tra song phương, nâng cao hiệu quả giao ban các cấp để ngăn chặn và xử lý kịp thời mọi hành động xâm phạm đường biên, mốc giới và vi phạm quy chế biên giới; thực hiện tốt công tác chia sẻ thông tin, phối hợp đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên biên giới, xuyên quốc gia và đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trên khu vực biên giới.

Chủ động nắm tình hình, kịp thời có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn theo thẩm quyền và báo cáo, kiến nghị Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đối với những diễn biến tại khu vực biên giới, như: hoạt động của các thế lực phản động, lôi kéo người vượt biên, buôn bán người, gian lận thương mại, các loại tội phạm, buôn bán ma túy, hoạt động tái trồng cần sa tại khu vực biên giới.

5. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; không để xảy ra chậm chi trả, không chi trả, hoặc chi trả không đầy đủ ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

6. Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh:

Tiếp tục củng cố và phát triển có chiều sâu các mối quan hệ hợp tác đã được thiết lập; triển khai có hiệu quả các hoạt động hội nhập quốc tế, trong đó củng cố, tăng cường quan hệ, hợp tác toàn diện với các tỉnh giáp biên của Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia.

Trình cấp có thẩm quyền cho chủ trương mở cửa khẩu phụ Hồ Le, huyện Ia’HDrai, tỉnh Kon Tum; nâng cấp cửa khẩu phụ Đăk Long (Kon Tum) - Văn Tách (Attapư), Đăk Blô (Kon Tum) - Đăk Bar (Sê kông) lên cửa khẩu chính nhằm thúc đẩy phát triển hạ tầng thương mại với các tỉnh giáp biên của Campuchia, Lào.

Phối hợp với Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành liên quan thực hiện các thủ tục ngoại giao theo quy định. Tổ chức khảo sát, đánh giá tình trạng sạt lở tại các vị trí mốc quốc giới ở những khu vực gần sông, suối có nguy cơ sạt lở cao để báo cáo đề xuất hướng khắc phục, xây dựng các công trình kè bảo vệ mốc giới, đường biên giới. Chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc xin ý kiến các bộ, ngành có liên quan để xử lý những vấn đề phát sinh có yếu tố phức tạp, nhạy cảm liên quan đến công tác biên giới tại địa phương.

7. Sở Công Thương: Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thủy điện, điện gió, điện mặt trời sớm đưa vào vận hành, khai thác nhằm tiếp tục đầu tư mở rộng mạng lưới điện trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

8. Sở Y tế: Huy động các nguồn lực để nâng cao năng lực của tuyến y tế cơ sở đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh, khám chữa bệnh cho nhân dân và lực lượng vũ trang ở khu vực biên giới; Hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ở khu vực biên giới gồm: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về nếp sống vệ sinh, khoa học, dân số và kế hoạch hóa gia đình, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, khám bệnh, chữa bệnh; sẵn sàng đáp ứng y tế trong các tình huống thiên tai, thảm họa và các tình huống khẩn cấp.

9. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với Báo Kon Tum, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tấn báo chí đóng chân trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, chính sách, pháp luật và chấp hành chính sách, pháp luật của người dân khu vực biên giới nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng các dân tộc khu vực biên giới về trách nhiệm xây dựng và bảo vệ biên giới của Tổ quốc.

Theo dõi, điều phối và kiểm tra các doanh nghiệp viễn thông trong đầu tư xây dựng hạ tầng viễn thông thụ động nhằm nâng cao chất lượng phủ sóng thông tin di động tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và các vùng có địa hình khó khăn trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2021-2025; phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương và doanh nghiệp bưu chính, viễn thông triển khai thực hiện các giải pháp đầu tư hạ tầng, mạng lưới, cung cấp dịch vụ nhằm góp phần thực hiện tốt tiêu chí ngành thông tin và truyền thông Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại khu vực biên giới; tập trung ưu tiên hỗ trợ dịch vụ viễn thông băng rộng, phủ sóng điện thoại di động và cố định gắn phát triển dịch vụ viễn thông với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và nâng cao đời sống nhân dân qua việc triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2021-2025.

10. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh:

Công bố, công khai kịp thời quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định. Kiểm soát chặt chẽ việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các tập thể, cá nhân vi phạm quy hoạch sử dụng đất, nhất là các trường hợp vi phạm pháp luật, sử dụng đất lãng phí. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý đất đai tại khu vực biên giới.

Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong ứng dụng kết quả của công tác khảo sát, thành lập bản đồ địa hình và bản đồ địa chính các khu vực biên giới, giám sát biến động nguồn nước phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường khu vực biên giới.

11. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh:

Tổ chức kiểm tra, rà soát các dự án đăng ký đầu tư trong địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư; đồng thời kiểm tra đánh giá tình hình chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư nhằm đôn đốc, phát hiện, có biện pháp xử lý hoặc đề nghị xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật đối với các nhà đầu tư có dự án đăng ký đầu tư.

Tiếp tục tham mưu rà soát và xây dựng thông tin chi tiết về dự án đối với danh mục kêu gọi đầu tư; củng cố và xây dựng chương trình xúc tiến thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp để làm cơ sở cho việc thu hút, kêu gọi các nhà đầu tư đầu tư kinh doanh tại Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y.

Tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý cửa khẩu Quốc tế Phu Cưa để triển khai có hiệu quả các thỏa thuận, hiệp định đã được hai bên ký kết; tạo điều kiện giải quyết thủ tục thuận lợi cho các hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua lại cửa khẩu hai bên; nghiên cứu đề xuất quy định, thủ tục cho các đoàn khách tham quan du lịch được thuận lợi; thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho hành khách qua lại về công tác phòng chống, ngăn ngừa dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19.

12. Ủy ban nhân dân các huyện Ngọc Hồi, Đăk Glei, Sa Thầy và Ia H’Drai: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh khu vực biên giới tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; có giải pháp nhằm huy động tối đa các nguồn lực khác để phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh các xã thuộc khu vực biên giới nhằm đạt mục tiêu quy hoạch đề ra.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về giá đất
Icon  Triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường
Icon  Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh, ngăn chặn tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp và tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.
Icon  Tăng cường công tác chăm lo, tổ chức đón Tết Nguyên đán 2021
Icon  Văn phòng UBND tỉnh thăm, chúc tết các đơn vị trên địa bàn xã Đăk Long, huyện Đăk Glei
Icon  Thực hiện truy xuất nguồn gốc cây mai, cây đào trên địa bàn tỉnh
Icon  Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Icon  Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.
Icon  Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng năm 2020, gắn với tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021
Icon  Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.