Đăng nhập
Thứ 5, ngày 16 tháng 9 năm 2021 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
5554070
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tuần từ ngày 28 -31/12/2020
1/5/2021 2:16:12 PM     
Quy định đấu giá quyền sử dụng đất trong giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất; Quy định mật độ chăn nuôi đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh; Phê duyệt Đề án phát triển Nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Chương trình công tác trọng tâm năm 2021 của UBND tỉnh; Chương trình công tác trọng tâm năm 2021 của UBND tỉnh... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tuần từ ngày 28-31/12/2020.

 

Quy định đấu giá quyền sử dụng đất trong giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

 

Ngày 29/12/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND Quy định về tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/01/2021.

 

Quy định kèm theo Quyết định gồm 04 Chương và 19 Điều, Quy định về: Nguyên tắc đấu giá quyền sử dụng đất; Quỹ đất được sử dụng để đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện để tổ chức thực hiện đấu giá; Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất; Đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất; Trình tự, thủ tục tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất; Khiếu nại, tố cáo; Trách nhiệm của các cơ quan có liên quan và điều khoản thi hành.

 

Quy định mật độ chăn nuôi đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

 

Tại Quyết định số 45/2020/QĐ-UBND ngày 30/12/2020, UBND tỉnh quy định mật độ chăn nuôi đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, cụ thể: Mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, không vượt quá 01 đơn vị vật nuôi/01 ha đất nông nghiệp (Hệ số đơn vị vật nuôi là hằng số áp dụng để quy đổi trực tiếp số lượng gia súc, gia cầm sang đơn vị vật nuôi; Đơn vị vật nuôi là đơn vị quy đổi của gia súc, gia cầm theo khối lượng sống, không phụ thuộc vào giống, tuổi và giới tính; mỗi đơn vị vật nuôi tương đương với 500 kg khối lượng vật nuôi sống; mật độ chăn nuôi được tính bằng tổng số đơn vị vật nuôi trên 01 ha đất nông nghiệp).

 

Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/01/2021.

 

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

 

Ngày 31/12/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 46/2020/QĐ-UBND Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.

 

Ban hành kèm theo Quyết định là các phụ lục, cụ thể: Hệ số điều chỉnh giá đất trồng lúa năm 2021 (Phụ lục I); Hệ số điều chỉnh giá đất trồng cây hàng năm khác năm 2021 (Phụ lục II); Hệ số điều chỉnh giá đất trồng cây lâu năm năm 2021 (Phụ lục III); Hệ số điều chỉnh giá đất rừng sản xuất năm 2021 (Phụ lục IV); Hệ số điều chỉnh giá đất nuôi trồng thủy sản năm 2021 (Phụ lục V); Hệ số điều chỉnh giá đất ở tại nông thôn; giá đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn; giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn năm 2021 (Phụ lục VI); Hệ số điều chỉnh giá đất ở tại đô thị; giá đất thương mại, dịch vụ tại đô thị; giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị năm 2021 (Phụ lục VII).

 

Hệ số điều chỉnh giá đất trên là căn cứ để xác định giá đất cụ thể đối với những trường hợp pháp luật quy định giá đất cụ thể được xác định bằng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất.

 

Phê duyệt Đề án phát triển Nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

 

Tại Quyết định số 1325/QĐ-UBND ngày 29/12/2020, UBND tỉnh phê duyệt Đề án phát triển Nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 với mục tiêu cụ thể:

 

Giai đoạn 2021 - 2025: Mở rộng và hình thành mới các chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, sản phẩm hữu cơ, diện tích cây trồng hữu cơ đạt khoảng 0,5 - 1% tổng diện tích gieo trồng với một số cây trồng chủ lực, ở các vùng sản xuất tập trung trên địa bàn tỉnh. Cơ cấu 40% sản phẩm từ chăn nuôi tập trung, chuyên nghiệp quy mô lớn, 60% sản phẩm truyền thống, 1-2% sản phẩm hữu cơ trên tổng sản phẩm chăn nuôi. Diện tích nuôi trồng thủy sản hữu cơ đạt khoảng 0,5 - 1,5% tổng diện tích nuôi trồng thủy sản. Sản phẩm dược liệu và lâm sản ngoài gỗ từ tự nhiên, tỷ lệ sản lượng hữu cơ trên tổng sản lượng đạt khoảng 90 - 95%, đối với hình thức thâm canh (sử dụng môi trường rừng để sản xuất) tỷ lệ sản lượng hữu cơ trên tổng sản lượng đạt khoảng 75 - 80%. Tỷ lệ người dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học đạt trên 30%; tăng tỷ lệ sản phẩm phân bón hữu cơ trên tổng số sản phẩm phân bón lên 15%; hướng dẫn biện pháp phòng chống sinh vật gây hại phù hợp với sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Nâng cao hiệu quả của sản xuất hữu cơ trên một đơn vị diện tích; giá trị sản phẩm trên 01 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản hữu cơ cao gấp 1,3 - 1,5 lần so với sản xuất phi hữu cơ. 100% sản phẩm hữu cơ được chứng nhận, tiêu thụ theo hệ thống và truy xuất được nguồn gốc. Mỗi huyện/thành phố có ít nhất 03 chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ các sản phẩm hữu cơ được chứng nhận.

 

Định hướng đến năm 2030: Diện tích nhóm đất nông nghiệp sản xuất hữu cơ đạt khoảng 2 - 3% tổng diện tích nhóm đất nông nghiệp. Diện tích đất trồng trọt hữu cơ đạt khoảng trên 2% tổng diện tích đất trồng trọt với các cây trồng chủ lực: lúa, rau đậu các loại, cây ăn quả, cà phê… Tỷ lệ sản phẩm chăn nuôi hữu cơ đạt khoảng 2-3% tính trên tổng sản phẩm chăn nuôi sản xuất trên địa bàn tỉnh; các sản phẩm chăn nuôi được chứng nhận hữu cơ bao gồm: sữa, thịt gia súc gia cầm… Diện tích nuôi trồng thủy sản hữu cơ đạt khoảng 1,5 - 3% tổng diện tích nuôi trồng thủy sản, trong đó một số loài thủy đặc sản có giá trị kinh tế: cá nước ngọt, các loài thủy sản bản địa... Sản phẩm dược liệu và lâm sản ngoài gỗ từ tự nhiên, tỷ lệ sản lượng hữu cơ trên tổng sản lượng đạt khoảng 95 - 98%, đối với hình thức thâm canh (sử dụng môi trường rừng để sản xuất) tỷ lệ sản lượng hữu cơ trên tổng sản lượng đạt khoảng 80 - 85%. Mỗi huyện/thành phố có ít nhất 05 chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ các sản phẩm hữu cơ được chứng nhận. Tăng tỷ lệ người dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, sản phẩm phân bón hữu cơ. Giá trị sản phẩm trên 01 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản hữu cơ cao gấp 1,5 - 1,8 lần so với sản xuất phi hữu cơ.

 

Tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

 

Để chuẩn bị tốt các điều kiện cho người dân đón năm mới 2021 và Tết Nguyên đán Tân Sửu vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; tại Chỉ thị 11/CT-UBND ngày 29/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc các doanh nghiệp trực thuộc trên địa bàn tỉnh:

 

Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đảm bảo cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu trước, trong, sau Tết và bình ổn giá cả, thị trường: Tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh nhằm đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, giảm giá thành sản phẩm, tăng hàng hóa cung ứng ra thị trường; Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường nhưng không để ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân; Tăng cường tuyên truyền để Nhân dân biết và tham gia mua hàng bình ổn giá, tham gia chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, đưa hàng hóa nông thôn ra thành phố; Triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ thị trường, kích cầu tiêu dùng phù hợp, hiệu quả; Kiểm tra, giám sát việc cung ứng điện, đảm bảo thường xuyên, liên tục và an toàn, không để thiếu điện trong mọi tình huống; Kiểm soát ,theo dõi sát diễn biến giá cả, thị trường nhất là mặt hàng, dịch vụ thiết yếu, hàng thuộc diện bình ổn giá; Rà soát, có kế hoạch cụ thể bảo đảm cân đối cung, cầu các mặt hàng lương thực, thực phẩm nhất là thịt lợn và sản phẩm từ thịt lợn trước, trong và sau Tết, tránh tình trạng thiếu hàng, sốt giá...

 

Bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết kịp thời chế độ cho các đối tượng chính sách, bảo vệ sức khỏe, chăm lo đời sống tinh thần cho Nhân dân: Chủ động xây dựng kế hoạch đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 vui tươi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm; Rà soát, nắm tình hình đời sống của các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn để quan tâm, chăm lo, kịp thời hỗ trợ phù hợp; Tăng cường phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19 và các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trong mùa Đông - Xuân; Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong thời gian trước, trong và sau Tết; Tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh, dự trữ đủ cơ số thuốc, máu, dịch truyền, vật tư, trang thiết bị y tế, hóa chất, phương tiện đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, đặc biệt kịp thời xử lý các trường hợp cấp cứu tai nạn giao thông, thương tích, ngộ độc...

 

Đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị - trật tự xã hội, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ: Tăng cường công tác tuần tra, cảnh giác, bố trí lực lượng, phương tiện bảo vệ các mục tiêu trọng yếu quân sự, quốc phòng; Triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác Biên phòng, chủ động nắm chắc tình hình biên giới; Thực hiện nghiêm chỉ đạo triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả; Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trước, trong và sau Tết Dương lịch 2021 và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; Tăng cường công tác điều tiết, tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán; Tăng cường giải pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông; Tổ chức tốt việc tiếp công dân, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền...

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 theo tinh thần thực hiện tốt chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức hội nghị, tổng kết cuối năm, gặp mặt đón mừng năm mới, đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không đi lễ chùa, lễ hội nếu không được phân công; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi...

 

Chương trình công tác trọng tâm năm 2021 của UBND tỉnh.

 

Tại Quyết định số 1321/QĐ-UBND ngày 29/12/2020, UBND tỉnh ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2021 của UBND tỉnh với 111 nhiệm vụ cụ thể.

 

UBND tỉnh giao các Ủy viên UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ mà cơ quan, đơn vị chủ trì đảm bảo tiến độ, chất lượng; chuẩn bị hồ sơ trình đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật; Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về chất lượng, hiệu quả và tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

 

Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue.

 

Trên cơ sở báo cáo Sở Y tế về công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue (SXHD); UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trực tiếp chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống dịch SXHD và nếu để dịch SXHD tiếp tục xuất hiện, kéo dài, lan rộng trên địa bàn.

 

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả cam kết công tác vệ sinh môi trường- diệt lăng quăng/bọ gậy của địa phương mình; Thường xuyên rà soát, kiểm điểm trách nhiệm của của các thành viên được phân công để đảm bảo làm tốt, hiệu quả công tác diệt lăng quăng/bọ gậy triệt để 01 ngày/lần tại các thôn đang có ổ dịch SXHD (cho đến khi kết thúc ổ dịch), nhất là trước khi phun hóa chất xử lý; 03 ngày/lần tại các thôn có nguy cơ cao và 05 ngày/lần tại các địa bàn còn lại.

 

Thường xuyên tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch SXHD tại các xã, Tổ cộng đồng, hộ gia đình định kỳ 01 tuần/lần và đột xuất 2-3 ngày/lần để đánh giá kết quả thực hiện; khẩn trương tổ chức ngay việc kiểm tra, khắc phục và xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân Ủy ban nhân dân các xã có thôn có chỉ số lăng quăng/bọ gậy vượt ngưỡng cho phép/nguy cơ cao hoặc còn xuất hiện ca bệnh SXHD.

 

Tiếp tục tăng cường công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh SXHD, truyền thông về Chiến dịch vệ sinh môi trường - diệt lăng quăng/bọ gậy phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Xử lý nghiêm các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân vi phạm vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm, phòng chống dịch theo quy định.

 

 

Cổng Thông tin điện tử tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
Icon  Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn tỉnh
Icon  Bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021.
Icon  Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tuần từ ngày 14 -18/12/2020
Icon  Tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh
Icon  Thông báo thời gian nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2021 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Icon  Tăng cường công tác quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ trên địa bàn tỉnh
Icon  Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tuần từ ngày 07 -11/12/2020
Icon  Chỉ thị của UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Icon  Tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 trong giai đoạn mới
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.