Đăng nhập
Thứ 7, ngày 23 tháng 10 năm 2021 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
5737599
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tuần từ ngày 14 -18/12/2020
12/22/2020 7:44:51 AM     
Quy định tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại chính quyền địa phương ở xã, phường, thị trấn; Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau năm 2021; Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020; Bảng đơn giá các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh năm 2021; Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng năm 2021; Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên và các loại lâm sản rừng trồng, vườn trồng năm 2021; Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò; Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân và chống đói rét cho đàn vật nuôi; Tạm dừng bổ nhiệm cấp phó các đơn vị bên trong các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tuần từ ngày 14-18/12/2020.

 

Quy định tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại chính quyền địa phương ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

 

Tại Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND ngày 14/12/2020, UBND tỉnh quy định tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại chính quyền địa phương ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Theo đó, việc đánh giá, xếp loại chính quyền cơ sở căn cứ vào kết quả chấm điểm đối với 05 tiêu chuẩn: (1) Tiêu chuẩn về tổ chức và hoạt động của chính quyền ở cấp xã; (2) Tiêu chuẩn về thực hiện chức năng, nhiệm vụ; (3) Tiêu chuẩn về xây  dựng và củng cố hệ thống chính trị; (4) Tiêu chuẩn về thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn; (5) Tiêu chuẩn về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/12/2020 và thay thế Quyết định số 76/2004/QĐ-UBND ngày 30/9/2004 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời về tiêu chuẩn đánh giá, phân loại chất lượng chính quyền cơ sở.

 

Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau năm 2021

 

Tại Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 17/12/2020, UBND tỉnh ban hành các bảng giá và tỷ lệ quy đổi khối lượng khoáng sản, gồm: (1) Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản kim loại; (2) Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản không kim loại; (3) Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên; (4) Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên khác;  (5) Bảng tỷ lệ (định mức) quy đổi từ khối tượng khoáng sản nguyên khai ra số lượng khoáng sản thành phẩm.

 

Đây là mức giá tối thiểu để tính thu thuế tài nguyên theo quy định của pháp luật hiện hành, không có giá trị thanh toán; trường hợp giá tài nguyên ghi trên hóa đơn bán hàng hợp pháp cao hơn hoặc bằng giá đã được quy định, thì giá tính thuế là giá ghi trên hóa đơn bán hàng; trường hợp giá bán ghi trong hóa đơn bán hàng thấp hơn giá quy định, thì giá tính thuế theo giá quy định tại Bảng giá tính thuế tài nguyên.

 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021.

 

Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020

 

Theo quy định tại Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND ngày 17/12/2020, giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum là 5.800 đồng/kg thóc (Năm nghìn tám trăm đồng trên một ki lô gam thóc). Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 27/12/2020.

 

Bảng đơn giá các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh năm 2021

 

Tại Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND ngày 18/12/2020, UBND tỉnh ban hành Bảng đơn giá các loại cây trồng và nguyên tắc, phương pháp áp dụng mức giá bồi thường cây trồng trên địa bàn tỉnh năm 2021. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

 

Bảng đơn giá các loại cây trồng được áp dụng cho tất cả các đối tượng được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và mục đích phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, bảng đơn giá còn được áp dụng để quản lý các loại hoạt động mua bán, kinh doanh các loại cây trồng và các loại phí, lệ phí có liên quan đến cây trồng theo quy định của pháp luật.

 

Trong quá trình thực hiện các dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng cụ thể, nếu phát sinh các đối tượng cây trồng, sự kiện mới, phức tạp chưa được quy định trong Bảng đơn giá này thì Chủ tịch UBND tỉnh sẽ quyết định cụ thể cho từng trường hợp, dự án.

 

Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng năm 2021

 

Tại Quyết định số 40/2020/QĐ-UBND ngày 18/12/2020, UBND tỉnh ban hành Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Bảng đơn giá này áp dụng cho các đối tượng được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; áp dụng để quản lý các hoạt động mua bán, kinh doanh nhà ở, tính thuế và các loại phí, lệ phí có liên quan đến nhà ở theo quy định của pháp luật.

 

Bảng giá này không áp dụng đối với: Các loại nhà có vật liệu trang trí cao cấp, các công trình cổ; Các công trình văn hóa, di tích lịch sử, nhà thờ, đình, am, chùa có giá trị về mặt kỹ thuật, mỹ thuật thẩm mỹ cao.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Đối với phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ nhà, công trình kiến trúc được lập, phê duyệt trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành thì áp dụng theo Bảng đơn giá được cấp có thẩm quyền ban hành và có hiệu lực trong quá trình lập, phê duyệt phương án, dự toán.

 

Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên và các loại lâm sản rừng trồng, vườn trồng năm 2021

 

Ngày 18/12/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 41/2020/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên và Bảng giá tính thuế các loại lâm sản rừng trồng, vườn trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.

 

Giá quy định tại Quyết định này là giá để thu thuế tài nguyên, thu thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành, không có giá trị thanh toán đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ rừng tự nhiên. Trường hợp giá tài nguyên ghi trên hóa đơn bán hàng hợp pháp cao hơn hoặc bằng giá tài nguyên quy định tại các Bảng giá này, giá tính thuế là giá ghi trên hóa đơn bán hàng; trường hợp giá tài nguyên ghi trên hóa đơn bán hàng thấp hơn giá quy định tại Bảng giá này, thì áp dụng giá theo các Bảng giá này để tính thuế tài nguyên.

 

Việc xác định giá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá đối với các loại lâm sản từ rừng tự nhiên (bao gồm các loại gỗ tịch thu sung quỹ nhà nước) thực hiện theo quy định hiện hành về xác định giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá, nhưng không được thấp hơn giá tối thiểu của từng loại lâm sản quy định tại Quyết định này.

 

Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò

 

Triển khai Chỉ thị số 8634/CT-BNN-TY ngày 09/12/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và để khẩn trương kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò, không để lây lan diện rộng; UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện thành phố:

 

Chỉ đạo tổ chức rà soát, thống kê các hộ chăn nuôi trâu, bò trên địa bàn và hướng dẫn người chăn nuôi chủ động giám sát, kịp thời phát hiện các trường hợp gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh, báo cáo chính quyền, cơ quan thú y và triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; xử lý nghiêm các trường hợp giấu, không báo cáo dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng; áp dụng nghiêm các biện pháp kỹ thuật trong chăn nuôi an toàn sinh học, thực hành chăn nuôi tốt, vệ sinh, sát trùng, diệt côn trùng, ruồi muỗi, ve, mòng… tại khu vực chăn nuôi; bổ sung chất dinh dưỡng, khoáng chất để nâng cao sức đề kháng cho gia súc.

 

Tăng cường công tác quản lý kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển gia súc, sản phẩm gia súc trong nước; ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển gia súc, sản phẩm gia súc trái phép vào Việt Nam.

 

Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân và chống đói rét cho đàn vật nuôi

 

Để chủ động tổ chức kiểm soát tốt, không để các loại dịch bệnh nguy hiểm xảy ra diện rộng và tăng cường phòng chống đói, rét cho vật nuôi, giảm thiểu thiệt hại về chăn nuôi trong vụ Đông Xuân 2020 - 2021; UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố:

 

Bố trí các nguồn lực để tổ chức có hiệu quả các chương trình, kế hoạch quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh phê duyệt. Tổ chức tháng tổng vệ sinh, sát trùng từ ngày 20/12/2020 đến ngày 20/01/2021 để tiêu diệt các loại mầm bệnh ở môi trường, nhất là ở những nơi có mật độ chăn nuôi cao, các điểm tập kết, buôn bán, giết mổ động vật, địa phương thường xuyên xảy ra dịch bệnh.

 

Rà soát, tiêm phòng mới, tiêm nhắc lại, tiêm bổ sung cho đàn vật nuôi, bảo đảm tối thiểu trên 80% tổng đàn thuộc diện tiêm phòng được tiêm vắc xin, nhất là đối với bệnh Cúm gia cầm, Lở mồm long móng, Tai xanh,.. Tăng cường công tác chủ động giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm, nhất là tại các khu vực đã từng có dịch bệnh xuất hiện, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát hiện; xử lý nghiêm các trường hợp giấu, không báo cáo dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng, gây bức xúc cho người dân và cộng đồng.

 

Triển khai các hoạt động cụ thể về phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi, đặc biệt là đàn gia súc. Cử các đoàn công tác đi chỉ đạo trực tiếp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống đói, rét, đặc biệt chú trọng các địa phương vùng cao, nơi vật nuôi có nguy cơ bị ảnh hướng nhiều do đói, rét. Chủ động sử dụng ngân sách dự phòng của địa phương để phục vụ công tác phòng chống đói, rét cho vật nuôi; hỗ trợ vật tư, kinh phí cho các hộ chăn nuôi nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc, hộ bị thiệt hại do bão lũ vừa qua để gia cố, che chắn chuồng trại và mua thức ăn bổ sung cho đàn vật nuôi.

 

Tạm dừng bổ nhiệm cấp phó các đơn vị bên trong các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện

 

Theo đó, trong thời gian triển khai, xây dựng Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo các quy định của Chính phủ, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố tạm dừng việc bổ nhiệm cấp phó các đơn vị thuộc và trực thuộc (kể cả cấp phó các đơn vị bên trong Chi cục, Ban thuộc Sở).

 

Trường hợp cần thiết bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý để thực hiện nhiệm vụ thì phải đảm bảo số lượng cấp phó theo quy định và phù hợp với định hướng sắp xếp tổ chức bộ máy của đơn vị (theo quy định pháp luật và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền)./.

 

Cổng Thông tin điện tử tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh
Icon  Thông báo thời gian nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2021 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Icon  Tăng cường công tác quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ trên địa bàn tỉnh
Icon  Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tuần từ ngày 07 -11/12/2020
Icon  Chỉ thị của UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Icon  Tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 trong giai đoạn mới
Icon  Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tuần từ ngày 23-27/11/2020
Icon  Giải bóng đá mini Petrolimex Kon Tum năm 2020
Icon  Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tuần từ ngày 16-20/11/2020
Icon  Thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2020
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.