Đăng nhập
Thứ 7, ngày 23 tháng 10 năm 2021 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
5737486
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh
12/22/2020 7:41:10 AM     
Ngày 21/12, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 4628/UBND-KGVX về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Kế hoạch số 2362/KH-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2020; Văn bản số 2622/UBND-KGVX ngày 21 tháng 7 năm 2020. Đồng thời, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Tiếp tục rà soát, kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh cơ chế, chính sách phù hợp nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch về công tác bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt giai đoạn 2021-2030, đảm bảo theo hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; Tăng cường tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; theo dõi, thống kê, cập nhật thường xuyên sổ theo dõi trẻ em trong hộ gia đình và có biện pháp phòng, chống xâm hại trẻ em tại cộng đồng; Tiếp tục huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho công tác trẻ em và phát triển hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em; có giải pháp nhằm bảo đảm các trẻ em có nguy cơ bị xâm hại được áp dụng các biện pháp hỗ trợ phòng ngừa, các trẻ em bị xâm hại được áp dụng biện pháp can thiệp kịp thời; Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá các mục tiêu vì trẻ em và chuyên đề về phòng, chống xâm hại trẻ em. Đề cao trách nhiệm và xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân (kể cả cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em) khi có hành vi xâm hại trẻ em; bao che, chậm trễ, cố tình kéo dài không xử lý các vụ việc xâm hại trẻ em tại địa phương; Sắp xếp, bố trí công việc hợp lý cho cán bộ, công chức hoặc người hoạt động không chuyên trách làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã để bảo đảm thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định của Luật Trẻ em.

Hằng năm, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí kinh phí phù hợp cho công tác bảo vệ trẻ em nói chung; phòng, chống xâm hại trẻ em nói riêng. Đồng thời, báo cáo việc thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em trên địa bàn tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định tại Khoản 3 Điều 90 Luật Trẻ em.

Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về bảo vệ trẻ em nói chung, phòng, chống xâm hại trẻ em nói riêng; tăng cường xây dựng tin, bài, phóng sự, tuyên truyền các kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em; đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp, phương pháp tuyên truyền nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức pháp luật, kiến thức, kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em; cấp phép phát hành sản phẩm truyền thông, cẩm nang, tờ rơi về phổ biến kiến thức phòng, chống xâm hại trẻ em tới các hộ gia đình, cộng đồng khu dân cư, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em.

Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến bảo vệ trẻ em; phòng, chống xâm hại trẻ em. Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh nơi công cộng, từng bước trang bị hệ thống kỹ thuật giám sát an ninh, nhất là tại khu vực trường học, cơ sở trợ giúp xã hội, khu vui chơi, giải trí của trẻ em.

Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai có hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong hoạt động giáo dục, đặc biệt là giáo dục lối sống văn hóa, rèn luyện đạo đức cho học sinh; phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em trong trường học. Hướng dẫn việc thực hiện phương pháp giáo dục tích cực, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực, phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của các cơ sở giáo dục.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai công tác phòng chống bạo lực gia đình; tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục về đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình, trách nhiệm nêu gương của người lớn; giáo dục trẻ em gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; hướng dẫn các biện pháp ngăn ngừa phòng, chống xâm hại tính mạng, sức khỏe, tinh thần, nhân phẩm của trẻ em trong gia đình và cộng đồng; phòng ngừa bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch.

Ban Dân tộc tỉnh: Tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2 (2021-2025) và đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ trẻ em nhằm nâng cao nhận thức về xóa bỏ tục tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, xâm hại tình dục trẻ em trong cộng đồng và gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện thống kê, theo dõi và có giải pháp nhằm giảm thiểu và từng bước xóa bỏ tình trạng tảo hôn trên địa bàn tỉnh; định kỳ tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ủy ban Dân tộc, các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.  

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Hằng năm, thực hiện nghiêm việc báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp việc thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em của địa phương, việc thực hiện phòng, chống xâm hại trẻ em theo quy định tại Khoản 3 Điều 90 Luật trẻ em; Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em tại địa phương; Ưu tiên bố trí quỹ đất, đầu tư xây dựng điểm vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao cho trẻ em trên địa bàn quản lý; Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã: Định kỳ hằng năm, báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp về tình hình và kết quả phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định tại Khoản 5 Điều 35 Luật phòng, chống bạo lực gia đình; triển khai các giải pháp nhằm giảm thiểu và từng bước xóa bỏ tình trạng tảo hôn tại địa phương; thực hiện nghiêm công tác thống kê, theo dõi và báo cáo định kỳ theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Thông báo thời gian nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2021 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Icon  Tăng cường công tác quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ trên địa bàn tỉnh
Icon  Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tuần từ ngày 07 -11/12/2020
Icon  Chỉ thị của UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Icon  Tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 trong giai đoạn mới
Icon  Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tuần từ ngày 23-27/11/2020
Icon  Giải bóng đá mini Petrolimex Kon Tum năm 2020
Icon  Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tuần từ ngày 16-20/11/2020
Icon  Thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2020
Icon  Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh.
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.