Đăng nhập
Thứ 7, ngày 23 tháng 10 năm 2021 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
5737467
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tuần từ ngày 07 -11/12/2020
12/15/2020 1:46:56 PM     
Mức trích, tỷ lệ phân chia kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2021-2026; Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh động vật; Kiểm soát, phòng chống dịch bệnh LMLM lây lan diện rộng; Tập trung khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra; Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; Triển khai thực hiện Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 08/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tuần từ ngày 07-11/12/2020.

 

Mức trích, tỷ lệ phân chia kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

 

Căn cứ các quy định của pháp luật, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 11/12/2020 về việc quy định mức trích, tỷ lệ phân chia kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/12/2020.

 

Quyết định này quy định mức trích, tỷ lệ phân chia kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng theo quy định tại Điều 61, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013, bao gồm cả trường hợp tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành tiểu dự án riêng theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người và đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai đe dọa tính mạng con người theo quy định tại điểm đ, điểm e khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai năm 2013.

 

Về mức trích kinh phí: (1)  Đối với các dự án, tiểu dự án thực hiện trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư; dự án, tiểu dự án xây dựng công trình hạ tầng theo tuyến, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường được lập dự toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án, tiểu dự án theo khối lượng công việc thực tế, mức trích 4% trên tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án, tiểu dự án (Riêng địa bàn thành phố Kon Tum mức trích 2% trên tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án, tiểu dự án); (2) Trường hợp dự toán theo mức trích trên nhưng không đủ chi theo khối lượng công việc thực tế, lập dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt từng công trình, dự án cụ thể.

 

Tỷ lệ kinh phí dự phòng tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm và cưỡng chế thu hồi đất được xác định bằng 10% trên tổng kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án, tiểu dự án được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 của Quyết định.

 

Về tỷ lệ phân chia kinh phí sử dụng cho hoạt động của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường và Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng cấp tỉnh: Mức trích kinh phí được quy đổi thành 100%, trong đó: (1) Ban Chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng cấp tỉnh: 5% (đối với dự án được UBND cấp tỉnh quyết định thành lập Ban Chỉ đạo); được chuyển cho cơ quan giữ nhiệm vụ Thường trực Ban Chỉ đạo sử dụng làm chi phí hoạt động của Ban Chỉ đạo; (2) Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng: 95%. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng được sử dụng nguồn kinh phí này để chi cho các hoạt động tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

 

Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2021-2026

 

Ngày 08/10/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1218/QĐ-UBND về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2021-2026 (Ủy ban bầu cử).

 

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban bầu cử là đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; 05 Phó Chủ tịch gồm các đồng chí: A Pớt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thế Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Trung Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Y Ngọc - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Ủy ban bầu cử có các Ủy viên, gồm: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc và 01 Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Chánh Thanh tra tỉnh; Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Chủ tịch HLH Phụ nữ tỉnh; Bí thư Tỉnh đoàn; Giám đốc Sở Tư pháp; Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Sở Tài chính; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Chỉ huy trưởng BCH Bộ đội biên phòng tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

 

Ủy ban bầu cử thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND số 85/2015/QH13 ngày 25/6/2015. Cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử đặt tại Sở Nội vụ.

 

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật

 

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh, đồng thời bảo đảm việc tổ chức triển khai kịp thời, đầy đủ và hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng giai đoạn 2020 - 2025; UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả các chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về triển khai các giải pháp ngăn chặn, phòng chống dịch bệnh động vật đang diễn ra phức tạp; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để dịch bệnh tiếp tục tái phát, phát sinh, lây lan, diễn biến phức tạp trên địa bàn.

 

Tổ chức thực hiện phòng, chống bệnh Lở mồm long móng (LMLM) theo nguyên tắc tuân thủ và thực hiện đầy đủ các nội dung, giải pháp của Chương trình quốc gia và hướng dẫn kỹ thuật của cơ quan chuyên môn; chủ động giám sát bệnh LMLM trên đàn gia súc, nhất là tại các khu vực đã từng có dịch bệnh xuất hiện, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát hiện, ở diện hẹp; xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, không báo cáo, bán chạy gia súc bệnh, gia súc chết, vứt xác gia súc chết ra môi trường làm lây lan dịch bệnh. Tổ chức ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép động vật, các sản phẩm động vật qua biên giới.

 

Bố trí kinh phí của địa phương để mua vắc xin và tổ chức tiêm phòng cho đàn vật nuôi của địa phương; khi có dịch bệnh xảy ra, cần khẩn trương tổ chức tiêm phòng bao vây ổ dịch; chủ động lấy mẫu giám sát vi rút LMLM, lấy mẫu giám sát sau tiêm phòng và phí xét nghiệm...

 

Kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Lở mồm long móng lây lan diện rộng

 

Để khẩn trương kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh LMLM lây lan trên diện rộng và xử lý dứt điểm các ổ dịch trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung các nguồn lực để tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh Lở mồm long móng theo quy định.

 

Kiện toàn BCĐ phòng, chống dịch bệnh các cấp; tổ chức triển khai các biện pháp chống dịch theo quy định; thành lập ngay đoàn công tác do lãnh đạo UBND huyện đến các nơi đang có dịch bệnh để kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo và phối hợp với chính quyền cơ sở tổ chức các biện pháp xử lý triệt để ổ dịch; áp dụng nghiêm ngặt các giải pháp vệ sinh, sát trùng để tiêu diệt mầm bệnh tại ổ dịch, nơi xử lý chôn trâu, bò, địa bàn nguy cơ cao, dụng cụ, phương tiện vận chuyển gia súc bệnh và người tham gia xử lý ổ dịch.

 

Tổ chức tiêm phòng bao vây ổ dịch; tiêm phòng bổ sung vắc xin phòng bệnh Lở mồm long móng cho đàn gia súc, nhất là tại những khu vực có nguy cơ cao. Chủ động triển khai giám sát để phát hiện sớm, kịp thời xử lý dứt điểm ngay khi phát hiện gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh LMLM; xử lý nghiêm các trường hợp không báo cáo dịch bệnh, bán chạy, giết mổ, vứt xác gia súc bệnh, nghi mắc bệnh LMLM ra môi trường.

 

Tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển gia súc, sản phẩm gia súc, nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan; tổ chức giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển gia súc, sản phẩm gia súc bất hợp pháp. Tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nhất là qua hệ thống đài truyền thanh cơ sở về tính chất nguy hiểm của bệnh LMLM, nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan và các biện pháp phòng dịch bệnh...

 

Tập trung khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra

 

Trên cơ sở báo cáo đánh giá tình hình thiệt hại và kết quả khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cầu các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố:

 

Tiếp tục rà soát, huy động, bố trí các nguồn lực tập trung khắc phục các tuyến đường, công trình giao thông bị sạt lở, hư hỏng; khẩn trương triển khai công tác khắc phục cấp bách về nhà ở, các công trình cơ sở hạ tầng bị thiệt hại do thiên tai gây ra sau khi UBND tỉnh phân bổ kinh phí từ nguồn trung ương hỗ trợ nhằm sớm phục hồi sản xuất, ổn định cuộc sống của người dân.

 

Rà soát, thống kê kỹ nhà ở bị thiệt hại thuộc diện được hỗ trợ khắc phục, đảm bảo đúng, đủ đối tượng theo quy định; việc hỗ trợ bằng nhân công cần trao đổi, thống nhất với người được hỗ trợ, tránh việc đưa lực lượng bộ đội, quân nhân, công an vào giúp dân nhưng người dân không có nhu cầu; đồng thời, xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các cá nhân có liên quan đến sai phạm trong công tác rà soát, hỗ trợ thiệt hại (nếu có).

 

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

 

Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, Chủ tịch tỉnh UBND yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm, kịp thời, quyết liệt, đồng bộ các chỉ đạo của Trung ương,  của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, kiên quyết không để dịch bệnh phát sinh, lây lan trên địa bàn.

 

Trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại địa bàn, lĩnh vực phụ trách; thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, bình tĩnh, chủ động ứng phó trong mọi tình huống; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, nhưng không gây hoang mang, mất ổn định. Rà soát các cuộc họp, hội nghị, sự kiện tập trung đông người, nếu không thật sự cần thiết thì xem xét, cân nhắc tạm dừng; trường hợp thật sự cần thiết thì tổ chức nhưng phải đảm bảo thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định.

 

Tăng cường mạnh mẽ công tác truyền thông, tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, người lao động, Nhân dân trên địa bàn thực hiện nghiêm túc và thường xuyên việc đeo khẩu trang nơi cộng cộng theo hướng dẫn của ngành Y tế.

 

Đề nghị các tổ chức tôn giáo thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, hạn chế các hoạt động tôn giáo tập trung đông người, nhất là trong dịp Lễ Giáng sinh 2020; đồng thời, phối hợp với các ngành chức năng tăng cường theo dõi, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

 

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 08/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ

 

Để kịp thời ngăn ngừa và kiểm soát các loài ngoại lai xâm hại và thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 42/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về nuôi trồng, phát triển, kinh doanh loài ngoại lai xâm hại; tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại theo thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ được giao.

 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi các quy định pháp luật về kiểm soát các loài ngoại lai xâm hại, loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến pháp luật và nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc không nhập khẩu, kinh doanh, nuôi trồng, phát triển, phóng sinh loài ngoại lai xâm hại.

 

Chủ động thông tin, báo cáo kịp thời khi phát hiện hoặc có sự bùng phát lây lan của loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn.

 

Tổ chức điều tra, đánh giá các loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn và thực hiện các biện pháp kiểm soát, diệt trừ.

 

Yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT tăng cường các biện pháp kiểm soát các loài ngoại lai xâm hại, loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; quản lý chặt chẽ hoạt động nuôi, trồng loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại; hướng dẫn áp dụng các biện pháp kiểm soát, diệt trừ các loài ngoại lai xâm hại trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp./.

 

Cổng Thông tin điện tử tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Chỉ thị của UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Icon  Tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 trong giai đoạn mới
Icon  Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tuần từ ngày 23-27/11/2020
Icon  Giải bóng đá mini Petrolimex Kon Tum năm 2020
Icon  Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tuần từ ngày 16-20/11/2020
Icon  Thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2020
Icon  Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh.
Icon  Đoàn công chức, viên chức thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh thăm quan và làm việc tại Trung tâm điều hành thông minh tỉnh
Icon  Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tuần từ ngày 09-13/11/2020
Icon  Đoàn cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục thăm quan Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Kon Tum
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.