Đăng nhập
Thứ 7, ngày 23 tháng 10 năm 2021 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
5737382
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tuần từ ngày 23-27/11/2020
11/30/2020 9:56:07 AM     
Về các Dự án nông nghiệp kết hợp điện mặt trời mái nhà; Thúc đẩy phát triển vận tải thủy nội địa; Đẩy nhanh công tác khắc phục thiệt hại do thiên tai; Triển khai Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2020; Xử lý vướng mắc trong giải quyết TTHC đăng ký biến động về đất đai; Tiếp tục thực hiện Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp trên các cây trồng chủ lực; Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tuần từ ngày 23-27/11/2020.

Về các Dự án nông nghiệp kết hợp điện mặt trời mái nhà:

 

Xét báo cáo, đề xuất xử lý các dự án nông nghiệp kết hợp điện mặt trời mái nhà đã được quyết định chủ trương đầu tư, UBND tỉnh đề nghị các Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ đã cam kết; tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, lao động, nghĩa vụ tài chính, phòng chống cháy nổ và các quy định khác có liên quan. Thực hiện hạng mục điện năng lượng mặt trời áp mái đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

 

Giao các cơ quan, địa phương liên quan hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục về đấu nối, mua bán điện đảm bảo theo đúng quy định; hướng dẫn, khuyến cáo Nhà đầu tư các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy trong quá trình lắp đặt và vận hành hệ thống điện mặt trời mái nhà; kiểm tra, đôn đốc nhà đầu tư triển khai, thực hiện dự án theo đúng quy định.

 

Thúc đẩy phát triển vận tải thủy nội địa:

 

Thực hiện Chỉ thị số 37/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy phát triển vận tải thủy nội địa và vận tải ven biển bằng phương tiện thủy nội địa, Chủ tịch UBND tỉnh giao các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố rà soát, cập nhật, điều chỉnh, tổ chức thực hiện các quy hoạch lĩnh vực giao thông vận tải đảm bảo tính đồng bộ kết nối của hạ tầng giao thông và dịch vụ vận tải với mục tiêu phát triển vận tải thủy nội địa; phù hợp với chiến lược, quy hoạch quốc gia, các quy hoạch vùng, miền, tỉnh. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn về điều kiện của người lái phương tiện thủy nội địa; quản lý hoạt động kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa theo quy định. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm thuộc lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa, vừa đảm bảo hiệu lực, hiệu quả việc tuân thủ quy định pháp luật của các chủ thể liên quan đến vận tải thủy nội địa, vừa hướng dẫn và tạo điều kiện cho sự phát triển hoạt động vận tải thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.

 

Yêu cầu UBND các huyện, thành phố bố trí quỹ đất đảm bảo thực hiện quy hoạch lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa đã phê duyệt; rà soát giải tỏa các bến thủy nội địa tự phát, bến khách ngang sông, bến dân sinh không đủ điều kiện hoạt động và có biện pháp kiểm soát chặt chẽ không để phát sinh các bến không đủ điều kiện hoạt động; gắn trách nhiệm của người đứng đầu nếu để tình trạng bến thủy nội địa hoạt động trái phép trên địa bàn...

 

Đẩy nhanh công tác khắc phục thiệt hại do thiên tai:

 

Thực hiện Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, UBND yêu cầu các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh về đẩy nhanh công tác khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trong thời gian qua và phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong thời gian tới; công tác phòng, chống dịch bệnh ở người và động vật.

 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp cấp bách để sớm dập tắt dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn, lĩnh vực mình quản lý.

 

Triển khai Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2020:

 

Thực hiện Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 11/11/2020 của Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong đó, chú trọng phòng, chống dịch Covid- 19; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, nhất là kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh, đeo khẩu trang tại nơi công cộng và nơi tập trung đông người.

 

Tập trung thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, rà soát những nơi có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, chủ động xây dựng, tham mưu UBND tỉnh các phương án, huy động lực lượng di dời kịp thời người dân đến nơi an toàn; tham mưu chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thuốc men cho người dân vùng bị thiên tai, bão lũ, sạt lở đất với tinh thần không để người dân đói rét, không có chỗ ở, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bênh; giúp người dân sửa chữa nhà cửa hư hỏng, khôi phục các cơ sở hạ tầng bị thiệt hại để sớm ổn định đời sống và sản xuất của người dân vùng bị thiên tai.

 

Xử lý vướng mắc trong giải quyết TTHC đăng ký biến động về đất đai:

 

Xét đề nghị của Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các cơ quan thuế trên địa bàn tỉnh khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng được miễn nghĩa vụ tài chính theo quan hệ nhân thân thì chỉ yêu cầu người dân cung cấp Bản khai quan hệ nhân thân khi không có các giấy tờ hộ tịch chứng minh mối quan hệ nhân thân. Đồng thời, chấp nhận Bản khai quan hệ nhân thân được UBND cấp xã chứng thực chữ ký. Kịp thời báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi những quy định có liên quan đến giải quyết TTHC gây khó khăn, bất cập cho người dân.

 

Giao Sở Tư pháp hướng dẫn UBND cấp huyện, các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh thực hiện việc chứng thực chữ ký theo đúng quy định của pháp luật về chứng thực. Giao Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về những quy định chưa phù hợp, gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân trong giải quyết TTHC để kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung.

 

Tiếp tục thực hiện Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp trên các cây trồng chủ lực:

 

Triển khai Chỉ thị của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tiếp tục triển khai Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên các cây trồng chủ lực, có giá trị kinh tế cao và có tiềm năng xuất khẩu; UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố bố trí và hướng dẫn sử dụng ngân sách địa phương, lồng ghép IPM vào các chương trình, dự án triển khai trên địa bàn (Chương trình nông thôn mới, các chương trình dự án khuyến nông…), huy động nguồn vốn xã hội hóa, hợp tác công tư (PPP) để tạo nguồn lực thúc đẩy phát triển IPM trên diện rộng.

 

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai IPM trên các cây trồng chủ lực, có giá trị kinh tế và có tiềm năng xuất khẩu ở địa phương, đặc biệt là các xã nông thôn mới, các xã có mô hình sản xuất cánh đồng lớn, mô hình liên kết, trình UBND tỉnh phê duyệt.

 

Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố:

 

Ngày 27/11/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/12/2020.

 

Quy chế kèm theo Quyết định có 04 chương, 17 Điều; Quy định về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Quy chế này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

 

Quy chế nêu rõ: Thôn, tổ dân phố không phải là một cấp hành chính mà là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư có chung địa bàn cư trú trong một khu vực ở một xã, phường, thị trấn; nơi thực hiện dân chủ trực tiếp và rộng rãi để phát huy các hình thức hoạt động tự quản, tổ chức nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao.

 

Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố được thực hiện theo quy định tại Điều 3, Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

 

Việc tổ chức bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố cùng một thời điểm, ngay sau khi đại hội Chi bộ thôn, tổ dân phố. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của Tổ trưởng tổ bầu cử, UBND cấp xã xem xét quyết định công nhận người trúng cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố hoặc UBND cấp xã quyết định bầu cử lại; trường hợp không ra quyết định công nhận hoặc quyết định bầu cử lại thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do; Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố chính thức hoạt động khi có quyết định công nhận của UBND cấp xã./.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Giải bóng đá mini Petrolimex Kon Tum năm 2020
Icon  Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tuần từ ngày 16-20/11/2020
Icon  Thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2020
Icon  Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh.
Icon  Đoàn công chức, viên chức thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh thăm quan và làm việc tại Trung tâm điều hành thông minh tỉnh
Icon  Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tuần từ ngày 09-13/11/2020
Icon  Đoàn cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục thăm quan Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Kon Tum
Icon  Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tuần từ ngày 02-06/11/2020
Icon  Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị công tác viên Cổng Thông tin điện tử năm 2020
Icon  Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải quyết TTHC liên quan đến việc chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế về đất đai
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.