Đăng nhập
Thứ 5, ngày 2 tháng 12 năm 2021 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
5892786
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tuần từ ngày 16-20/11/2020
11/23/2020 10:10:07 PM     
Phân cấp phê duyệt Kế hoạch Khuyến nông địa phương; Danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; Tăng cường công tác thẩm tra, xử lý vấn đề báo chí phản ánh, dư luận xã hội quan tâm; Tổ chức bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2023... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tuần từ ngày 16-20/11/2020.

Phân cấp phê duyệt Kế hoạch Khuyến nông địa phương

 

Căn cứ các quy định của pháp luật, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 16/11/2020 phân cấp cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các huyện, thành phố phê duyệt Kế hoạch khuyến nông địa phương. Cụ thể:

 

Hằng năm, căn cứ Chương trình khuyến nông đã được UBND tỉnh phê duyệt: Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thành phố phê duyệt Kế hoạch khuyến nông của đơn vị, địa phương. Trong quá trình thực hiện, căn cứ chủ trương, định hướng phát triển của địa phương và nhu cầu thực tiễn sản xuất, thị trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện, thành phố phê duyệt điều chỉnh kế hoạch khuyến nông cho phù hợp.

 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 11 năm 2020.

 

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản

 

Xét báo cáo của ngành Nông nghiệp và PTNT về kết quả rà soát, đánh giá tình hình phát triển nuôi trồng thủy sản trên các hồ chứa thủy lợi, lòng hồ thủy điện; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố, Ban quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thủy sản trên địa bàn; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, kiểm soát, chấp hành quy định của pháp luật về khai thác thủy sản, bảo vệ nguồn lợi thủy sản; khuyến khích phát triển nuôi, tiêu thụ các loại thủy sản bản địa có giá trị kinh tế để phát huy tiềm năng lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương; khuyến cáo người nuôi thường xuyên theo dõi diễn biến điều kiện tự nhiên, tình trạng sức khỏe thủy sản nuôi và các yếu tố môi trường nhằm phát hiện kịp thời các hiện tượng bất thường để có biện pháp xử lý phù hợp.

 

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tập huấn kiến thức về thủy sản; bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản theo quy định; hướng dẫn, hỗ trợ các huyện, thành phố, người dân tổ chức thực hiện quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản; phát triển nuôi, tiêu thụ các loại thủy sản bản địa có giá trị kinh tế để phát huy tiềm năng lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương; nghiên cứu, tham mưu tổ chức xây dựng chuỗi liên kết để sản xuất các sản phẩm cá lồng trên hồ chứa có chất lượng, an toàn và truy xuất nguồn gốc; nghiên cứu triển khai mô hình Đồng quản lý nghề cá trên các hồ chứa để quản lý tốt nguồn lợi thủy sản gắn phát triển du lịch cộng đồng nghề cá...

 

Tăng cường công tác thẩm tra, xử lý vấn đề báo chí phản ánh, dư luận xã hội quan tâm

 

Để tăng cường công tác thẩm tra, xử lý các nội dung báo chí phản ánh theo hướng ứng dụng CNTT trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi, nắm bắt thông tin báo chí phản ánh, dư luận xã hội quan tâm hàng ngày và nghiêm túc thực hiện tổng hợp báo cáo theo quy định; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc báo cáo thông tin báo chí phản ánh thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ cơ quan, địa phương quản lý.

 

Cử đầu mối theo dõi thông tin báo chí phản ánh về địa phương, ngành; chủ động thẩm tra, xác minh, xử lý thông tin báo chí phản ánh những hạn chế, bất cập, thông tin sai sự thật, phiến diện, không đầy đủ,... Kịp thời phản hồi thông tin đến các cơ quan báo chí theo quy định của Luật Báo chí năm 2016. Đối với các vụ việc phức tạp, có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì báo cáo các cơ quan chức năng đề nghị phối hợp xử lý. Đồng thời, thực hiện nghiêm quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

 

Giao Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp thông tin báo chí phản ánh về địa phương theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin. Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện công tác thẩm tra, xử lý vấn đề báo chí phản ánh, dư luận xã hội quan tâm; phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền các vụ việc vi phạm quy định trong hoạt động báo chí.

 

Danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh

 

Căn cứ các quy định của pháp luật, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 18/11/2020 về Danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội; tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/11/2020.

 

Tiêu chuẩn nhận biết Tài sản cố định đặc thù và Tài sản cố định vô hình theo quy định tại khoản 1 Điều 5 và khoản 2 Điều 3 Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Các tài sản không quy định tại Quyết định này thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 45/2018/TT-BTC.

 

Việc quản lý, tính hao mòn tài sản cố định ban hành tại Quyết định này áp dụng đối với tài sản cố định tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội; tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum.

 

Khuyến khích các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội áp dụng các quy định tại Quyết định này để quản lý, tính hao mòn tài sản cố định.

 

Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ, dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn NSNN trên địa bàn thành phố Kon Tum

 

Ngày 18/11/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1142/QĐ-UBND Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ, dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Kon Tum.

 

1. Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ: (a) Đối với chợ khu vực phường Quang Trung: Các gian hàng có mặt tiền hướng ra đường nội bộ chính trong nhà lồng chợ), giá dịch vụ là 73.000 đồng/m2/tháng; các gian hàng có mặt tiền hướng ra một đường nội bộ trong nhà lồng chợ là  61.000 đồng/m2/tháng; các gian hàng còn lại (vị trí 3) có giá 49.000đồng/m2/tháng; (b) Đối với chợ tạm phường Lê Lợi, ciá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng là 31.000đồng/m2/tháng.

 

2. Giá dịch vụ trông giữ xe tại chợ Trung tâm thương mại, thành phố Kon Tum: Xe đạp là 1.000đồng/lượt; Xe mô tô, xe máy (kể cả xe máy điện) là 2.000đồng/lượt; ô tô là 10.000đồng/lượt.

 

Tổ chức bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2023

 

Để thực hiện thống nhất thời gian tổ chức bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn:

 

Thống nhất nhiệm kỳ của Trưởng thôn và Tổ trưởng tổ dân phố là 2,5 năm (hai năm rưỡi), nhiệm kỳ 2020-2023 (kết thúc vào tháng 6 năm 2023), cụ thể:  Thực hiện kéo dài nhiệm kỳ đối với các thôn, tổ dân phố đã tiến hành bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố trong năm 2020 đến hết nhiệm kỳ 2020-2023; Đối với tất cả các thôn, tổ dân phố còn lại: Tiến hành tổ chức bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2023 trong tháng 12 năm 2020 (kể cả các trường hợp Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố được chỉ định lâm thời sau sắp xếp sáp nhập nhưng chưa thực hiện bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố). Hoàn thành việc bầu cử trong tháng 12 năm 2020.

 

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ trương Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố; chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ công tác bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố theo quy định; có kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử; giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm các quy định về bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố (nếu có).

 

Nâng cao chất lượng phủ sóng thông tin di động tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, địa hình khó khăn trên địa bàn tỉnh

 

Nhằm thực hiện tốt việc phủ sóng thông tin di động tại các khu vực vùng sâu, vùng xa để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo thông tin cho công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và quốc phòng - an ninh, UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố tạo điều kiện cho các doanh nghiệp viễn thông trong quá trình xây dựng trạm thông tin di dộng mặt đất (BTS) tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các doanh nghiệp viễn thông triển khai thực hiện xây dựng và phát triển cột ăng ten thu phát sóng… trên địa bàn quản lý phù hợp với quy hoạch của ngành, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện, của tỉnh.

 

UBND các huyện: Kon Plông, Ia H’Drai, Tu Mơ Rông, Đắk Glei và Sa Thầy chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông và các doanh nghiệp viễn thông tổ chức đánh giá cụ thể về sự cần thiết phải xây dựng trạm BTS đối với từng khu vực không có sóng di động (vùng lõm sóng) (khu vực không có dân cư (hoặc dân cư ít, thưa thớt), địa hình khó khăn, không có điện lưới) thuộc địa bàn quản lý; có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong xây dựng trạm BTS tại các khu vực này.

 

Đề nghị các doanh nghiệp Viễn thông có kế hoạch xây dựng bổ sung trạm BTS đối với các khu vực sóng di động yếu; đối với khu vực hiện chỉ có sóng di động công nghệ 2G doanh nghiệp viễn thông có phương án chuyển đổi công nghệ 4G theo từng giai đoạn, phù hợp với quy hoạch ngành nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng của người dân và phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền, địa phương.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2020
Icon  Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh.
Icon  Đoàn công chức, viên chức thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh thăm quan và làm việc tại Trung tâm điều hành thông minh tỉnh
Icon  Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tuần từ ngày 09-13/11/2020
Icon  Đoàn cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục thăm quan Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Kon Tum
Icon  Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tuần từ ngày 02-06/11/2020
Icon  Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị công tác viên Cổng Thông tin điện tử năm 2020
Icon  Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải quyết TTHC liên quan đến việc chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế về đất đai
Icon  Tập trung phòng, chống, ứng phó bão số 9 và mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất
Icon  Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh mùa Đông Xuân trên địa bàn tỉnh.
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.