Đăng nhập
Thứ 7, ngày 26 tháng 9 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
4188384
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Tăng cường giải pháp nâng cao Chỉ số đánh giá phòng, chống tham nhũng (PACA INDEX).
5/20/2020 9:30:23 AM     
Ðể nâng cao chất lượng và hiệu quả Chỉ số đánh giá phòng, chống tham nhũng (PACA INDEX) năm 2020 và những năm tiếp theo; Ngày 19/5, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1733/UBND-NC về việc tăng cường giải pháp nâng cao Chỉ số đánh giá phòng, chống tham nhũng (PACA INDEX).

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung triển khai thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm góp phần nâng cao chỉ số PACA INDEX chung của toàn tỉnh trong thời gian tới. Đồng thời, tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung sau:

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, tổ chức và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về công tác PCTN; đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; khắc phục những hạn chế, yếu kém, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo nâng cao công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện và chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về PCTN. Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện nội dung công tác PCTN; thường xuyên tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật của cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhằm kịp thời phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng theo quy định… Phát huy vai trò xã hội, hội viên, đoàn viên và nhân dân trong công tác PCTN.

Hằng năm, các sở, ban, ngành tỉnh chủ động tiến hành đánh giá, thu thập số liệu, tài liệu minh chứng và chấm điểm nội dung thuộc phạm vi ngành quản lý theo các tiêu chí thành phần của Bộ chỉ số PACA, tổng hợp báo cáo kết quả đánh giá gửi về Tổ đánh giá theo thời hạn quy định.

Thanh tra tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh: Tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Tố cáo, Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh; Thực hiện tốt việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức, người dân trên địa bàn tỉnh; Tăng cường thanh tra các lĩnh vực có nhiều nguy cơ và dư luận về tiêu cực, tham nhũng như: Các dự án đầu tư lớn; quản lý, sử dụng đất đai; cổ phần hóa, thoái vốn, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; việc mua bán chuyển nhượng tài sản công; các dự án mua sắm từ tài sản nhà nước… Tập trung kiểm tra, thanh tra xử lý dứt điểm những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm. Tăng cường kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ PCTN. Công khai các kết luận thanh tra, kiểm tra cũng như việc chấp hành kết luận thanh tra, kiểm tra những vụ việc tham nhũng theo quy định; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh hàng năm theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác rà soát các quy định, thủ tục hành chính (TTHC); Trên cơ sở đó, kiến nghị đơn giản hóa thành phần hồ sơ, cắt giảm tối đa các TTHC rườm rà, không cần thiết để giảm thời gian và chi phí tuân thủ TTHC nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp. Trong đó, chú trọng các TTHC liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế, đầu tư, đất đai, xây dựng, sở hữu nhà ở, đăng ký kinh doanh, thuế, hải quan, xuất nhập khẩu, y tế, tiếp cận điện năng, quản lý thị trường... tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kiểm tra cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Tổ chức đánh giá kết quả cải cách hành chính hằng năm đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; đẩy mạnh thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức gắn với nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên kiểm tra đột xuất công tác giải quyết thủ tục hành chính, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

Sở Tư pháp: Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nói chung và các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng nói riêng. Thẩm định, rà soát có chất lượng, hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của Trung ương, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý, điều hành và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum, các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh thông tin tuyên truyền các nội dung của Chỉ số PACA; tổ chức tốt công tác tuyên truyền, đưa tin rộng rãi các nội dung liên quan đến công tác PCTN, nêu gương người tốt, việc tốt, những cá nhân tiêu biểu trong PCTN. Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh việc triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của các cơ quan hành chính Nhà nước.

Sở Tài chính: Hướng dẫn thực hiện nghiêm Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước; rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, mua sắm tài sản công.... Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Hướng dẫn thực hiện đúng các quy định về công khai, minh bạch thu - chi ngân sách theo Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; Việc công khai phải cụ thể, hình thức công khai phải phù hợp, thuận tiện để người dân có thể tiếp cận và giám sát; kịp thời ngăn chặn những dấu hiệu tiêu cực, xử lý theo đúng quy định đối với những trường hợp vi phạm các quy định về quản lý tài chính, tài sản công.

Sở Tài nguyên và Môi trường: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công khai, minh bạch về lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật. Đẩy mạnh các hình thức công khai để người dân nắm được thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất và bảng giá đất ở địa phương; đề ra giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động và khắc phục sự chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đất đai.

Sở Y tế: Tiếp tục rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung các thủ tục hành chính chuẩn hóa của ngành Y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh. Thực hiện công khai các thủ tục hành chính về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề y, dược tư nhân, giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược theo quy định. Tiếp tục nâng cao chất lượng, thái độ phục vụ của nhân viên ngành Y tế trên địa bàn tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo: Hướng dẫn các cơ sở giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành về công khai các khoản thu, khoản chi theo quy định; công khai điều kiện tuyển sinh, điều kiện cấp văn bằng, chứng chỉ; Công khai thực hiện cam kết chất lượng đào tạo. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên về năng lực, kỹ năng giảng dạy về phẩm chất đạo đức; Quản lý chặt chẽ việc dạy thêm và học thêm.

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, công khai, minh bạch, tạo mọi điều kiện thuận lợi trong khuôn khổ quy định của pháp luật về đăng ký đầu tư, thành lập doanh nghiệp. Tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; thực hiện việc công khai minh bạch về lĩnh vực đầu tư công theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh tăng cường sự phối hợp trong công tác phòng, chống tham nhũng. Đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ án tham nhũng, tập trung truy xét, thu hồi tài sản cho Nhà nước. Nâng cao hiệu quả tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm liên quan đến tham nhũng và kiến nghị khởi tố vụ án hình sự. 

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống COVID-19
Icon  Chi bộ 5, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2022
Icon  Chánh Văn phòng UBND tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ
Icon  Đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh đến trường
Icon  Kiện toàn Ban Chỉ đạo về Chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum
Icon  Tổ chức Lễ Kết nạp đảng viên mới tại Đảng bộ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
Icon  Công nhận các sản phẩm đạt giải và cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2020
Icon  Tặng quà cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra
Icon  Đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân trong dịp nghỉ Lễ 30 tháng 4 và ngày 01 tháng 5 năm 2020 trên địa bàn tỉnh
Icon  Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh chung tay ủng hộ 150 kg gạo hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.