Đăng nhập
Thứ 4, ngày 27 tháng 1 năm 2021 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
4560680
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Chấn chỉnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum
10/7/2019 9:50:12 AM     
Nhằm đầy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; Ngày 04/10, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc chấn chỉnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2015 về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong cải cách TTHC; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2018 về nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại các bộ, ngành, địa phương; Các đơn vị, địa phương được kiểm tra triển khai thực hiện ngay các biện pháp khắc phục những khuyết điểm, hạn chế theo kết quả kiểm tra của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 7228/VPCP-KSTT ngày 14 tháng 8 năm 2019 để đảm bảo được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Tiếp tục nghiên cứu và tổ chức quán triệt sâu sắc các văn bản QPPL của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (đặc biệt là Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP, Nghị định 20/2008/NĐ-CP, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP), các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cải cách hành chính, cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ để triển khai nghiêm túc, đúng quy định tại cơ quan, đơn vị và địa phương mình.

Tập trung chỉ đạo rà soát, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ và công bố TTHC theo đúng thủ tục hành chính đã được quy định trong các văn bản QPPL và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước cấp trên, được các bộ, cơ quan ngang bộ công bố theo quy định (hoàn thành trước ngày 31 tháng 10 năm 2019). Khắc phục triệt để tình trạng trình phê duyệt danh mục thủ tục hành chính chậm theo quy định; thủ tục hành chính không có trong quy định của Trung ương; quy định thêm hồ sơ, giấy tờ trong giải quyết thủ tục hành chính.

Thực hiện niêm yết, công khai đầy đủ TTHC theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ và báo cáo kết quả giải quyết TTHC kịp thời, chính xác. Khắc phục tình trạng giải quyết và trả kết quả hồ sơ TTHC trễ hạn, trả lại hồ sơ, nhất là các thủ tục liên quan đến người dân và doanh nghiệp, trường hợp trễ hạn do nguyên nhân chủ quan, phải chấn chỉnh, khắc phục kịp thời. Thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi theo quy định.

Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận một cửa cấp huyện, xã; tiếp tục rà soát, trình phê duyệt danh mục TTHC đưa ra giải quyết tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh theo đúng quy định của của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương triển khai kiện toàn, xây dựng và bố trí nguồn lực đầu tư trang thiết bị hiện đại, đồng bộ tại Bộ phận một cửa cấp huyện, xã theo đúng qui định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; phấn đấu trong năm 2019 có ít nhất 02 Bộ phận một cửa cấp huyện được đầu tư và đưa vào hoạt động theo mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Tổ chức kiểm tra tình hình giải quyết TTHC của các đơn vị, địa phương thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương mình quản lý để kịp thời xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây bức xúc đối với người dân, doanh nghiệp. Đồng thời báo cáo, công khai kết quả xử lý cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm liên quan đến giải quyết TTHC.

Bố trí công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả TTHC đúng chuyên môn, nghiệp vụ, có năng lực công tác, đạo đức tốt, có thái độ lịch sự, hòa nhã khi tiếp công dân.

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương hoàn thành việc xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC do ngành quản lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định (hoàn thành trước ngày 31 tháng 10 năm 2019).

Đẩy mạnh triển khai việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành chịu trách nhiệm thường xuyên tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc ngành, lĩnh vực do cơ quan mình quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức có liên quan đến nhiệm vụ giải quyết TTHC của tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến giải quyết TTHC cho cán bộ, công chức cấp xã trên địa phương mình.

Báo Kon Tum, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh dành thời lượng phù hợp để thông tin, tuyên truyền tới người dân, doanh nghiệp về nội dung công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ thành viên, phối hợp tuyên truyền đối về công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính nhằm phát huy được vai trò giám sát của các cơ quan đoàn thể và nhân dân đối với hoạt động của chính quyền địa phương trong công tác cải cách hành chính.

Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và tiến hành kiểm tra tại một số đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; theo dõi, nắm bắt thông tin dư luận, phát hiện những hạn chế, khó khăn, vướng mắc để tham mưu chỉ đạo xem xét, giải quyết kịp thời; Rà soát, đánh giá việc vận hành các dịch vụ công trực tuyến đã triển khai và kịp thời xử lý, kiến nghị xử lý những hạn chế, vướng mắc (nếu có); tiếp tục đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4; hoàn thiện Hệ thống thông tin một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công trực tuyến để người dân, doanh nghiệp dễ dàng tham gia, thực hiện; Phối hợp với Bưu điện tỉnh Kon Tum chuẩn bị nội dung và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức ký kết ghi nhớ hợp tác với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trong việc phối hợp đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Kon Tum, hoàn thành trước ngày 20 tháng 10 năm 2019; Trên cơ sở nội dung ký kết ghi nhớ hợp tác với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, khẩn trương hoàn thành Đề án Tổ chức Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã, trình Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 10 năm 2019.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; phổ biến, tuyên truyền nội dung Chỉ thị cho cán bộ, công chức, viên chức và đăng tải trên trang thông tin điện tử của các cơ quan, địa phương mình. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị và kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi, chỉ đạo./.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
Icon  Tăng cường công tác quản lý hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh
Icon  Tăng cường công tác quản lý kiểm soát đối với tôm hùm nước ngọt, tôm càng đỏ.
Icon  Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ của ngành Giáo dục và Đào tạo.
Icon  Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh công bố, trao quyết định bổ nhiệm công chức
Icon  Công điện về công tác phòng chống lũ, bão.
Icon  Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống sốt xuất huyết Dengue.
Icon  Đảng bộ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng
Icon  Giải thể các Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ.
Icon  Tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.