Đăng nhập
Thứ 4, ngày 27 tháng 1 năm 2021 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
4560532
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
10/7/2019 9:29:41 AM     
Ngày 03/10, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1060/QĐ-UBND về Thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum (gọi tắt là Ban Chỉ đạo ISO.

Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách lĩnh vực Khoa học và Công nghệ là Trưởng Ban Chỉ đạo ISO; Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh là Phó Trưởng ban Chỉ đạo ISO kiêm Đại diện chất lượng; Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh là các thành viên Ban Chỉ đạo ISO; Tổ thư ký, gồm: Ông Dương Quang Phục, Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức, Tổ trưởng; Ông Lê Khắc Chương, Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức, Tổ viên; Ông Trình Văn Duẩn, Chuyên viên, Phòng Hành chính - Tổ chức, Tổ viên.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo ISO:

Ban Chỉ đạo ISO: Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Ủy ban nhân dân tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trưởng Ban Chỉ đạo ISO: Chỉ đạo chung, chủ trì các cuộc họp Ban Chỉ đạo ISO; quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo. Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Chỉ đạo ISO và kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo ISO. Thay mặt Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tài liệu thuộc hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Phó trưởng Ban Chỉ đạo ISO kiêm Đại diện chất lượng: Giúp việc Trưởng Ban Chỉ đạo ISO tổ chức triển khai kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của cơ quan; Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo ISO hoặc thay mặt Trưởng Ban Chỉ đạo ISO chủ trì các cuộc họp xem xét của lãnh đạo đối với các yêu cầu của hệ thống chất lượng của Ủy ban nhân dân tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Là đại diện của Ủy ban nhân dân tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum xét duyệt kế hoạch, chỉ đạo công bố hệ thống quản lý chất lượng; Chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng văn bản, áp dụng, duy trì và thường xuyên nâng cao hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Phê duyệt tài liệu thuộc hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ trì các cuộc họp xem xét của lãnh đạo, quyết định các hành động cần thiết liên quan đến chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, phòng ngừa sự không phù hợp xảy ra và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng; Chỉ đạo hoạt động của Tổ thư ký; Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng và các nhu cầu cải tiến.

Các thành viên Ban Chỉ đạo ISO: Tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra các phòng do mình phụ trách về tình hình, tiến độ thực hiện; kịp thời thông báo tình hình về Phó Trưởng ban Chỉ đạo tổng hợp báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo; Chịu trách nhiệm phổ biến và kiểm soát tính hiệu lực của các tài liệu hệ  thống quản lý chất lượng đã ban hành. Chỉ đạo và thực hiện quá trình đánh giá chất lượng nội bộ. Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp đảm bảo và nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng; Theo dõi giám sát, đo lường, phân tích và đề xuất cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới đặt ra.

Nhiệm vụ của Tổ thư ký: Tham mưu xây dựng các bước triển khai kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo ISO. Tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả và xin ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo ISO, lãnh đạo Ban Chỉ đạo ISO; Lập kế hoạch hoạt động của Tổ thư ký, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Tổ. Triển khai các nghiệp vụ chuyên môn, phối hợp với các phòng xây dựng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng; Giúp Ban Chỉ đạo ISO phối hợp với đơn vị tư vấn hướng dẫn xây dựng, chỉnh sửa, xem xét tài liệu và trình lãnh đạo phê duyệt tài liệu; Xây dựng Kế hoạch đánh giá nội bộ, tổ chức triển khai thực hiện và theo dõi các hành động khắc phục, phòng ngừa, báo cáo kết quả đánh giá nội bộ và lập hồ sơ công bố; Giúp Ban Chỉ đạo ISO chuẩn bị các cuộc họp xem xét của lãnh đạo: Xây dựng kế hoạch, nội dung cuộc họp, tập hợp các báo cáo của các phòng, đơn vị của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để đưa ra thảo luận tại cuộc họp, thông báo lịch cuộc họp, làm thư ký cuộc họp, gửi thông báo kết quả cuộc họp đến các phòng, đơn vị trực thuộc để thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ban Chỉ đạo; Đề xuất kinh phí tổ chức xây dựng hệ thống tài liệu, áp dụng và duy trì cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 727/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2015 và Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Xem chi tiết Quyết định tại đây.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Tăng cường công tác quản lý hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh
Icon  Tăng cường công tác quản lý kiểm soát đối với tôm hùm nước ngọt, tôm càng đỏ.
Icon  Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ của ngành Giáo dục và Đào tạo.
Icon  Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh công bố, trao quyết định bổ nhiệm công chức
Icon  Công điện về công tác phòng chống lũ, bão.
Icon  Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống sốt xuất huyết Dengue.
Icon  Đảng bộ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng
Icon  Giải thể các Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ.
Icon  Tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên
Icon  Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh.
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.