Đăng nhập
Thứ 7, ngày 26 tháng 9 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
4188552
THÔNG BÁO
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025.
10/7/2019 8:06:02 AM     
Thực hiện Kế hoạch số 2031/KH-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Kon Tum thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025”; Ngày 03/10, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 2488/KH-VP về Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025.

1. Về nội dung thi đua gồm:

1.1. Đối với tập thể: “Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị kiểu mẫu”, với 05 nội dung chủ yếu sau đây:

(1) Xây dựng, ban hành các nội quy, quy chế của phòng, đơn vị, tổ chức về văn hóa công sở. Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả trong phòng, đơn vị, tổ chức mình các quy định của Đảng, Nhà nước và của cấp có thẩm quyền về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở; thực hiện nghiêm túc Kết luận số 1663-KL/TU ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh”; 

(2) Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính theo hướng công khai - minh bạch, giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo thời gian quy định;

(3) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử trong quản lý hành chính, nâng cao năng suất lao động. Phấn đấu đến hết năm 2020 giảm 30% thời gian các phiên họp, 100% thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử (trừ văn bản mật) giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước và trong nội bộ cơ quan Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Các phòng, đơn vị, tổ chức phải đi đầu trong việc thực hiện “hành chính phi giấy tờ” trong các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

(4) Xây dựng môi trường làm việc dân chủ, văn hóa, thân thiện, hiện đại; sắp xếp, bài trí và giữ gìn phòng làm việc gọn gàng, sạch sẽ; xây dựng đơn vị, cơ quan kiểu mẫu theo hướng văn minh, hiện đại, xanh - sạch - đẹp.

(5) Tổ chức, tích cực tham gia các phong trào thi đua một cách thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của phòng, đơn vị, tổ chức mình để thu hút, tập hợp sự tham gia đông đủ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

1.2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động: “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp” với 06 nội dung chủ yếu sau đây:

(1) Chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính; sắp xếp, sử dụng thời gian làm việc khoa học và hiệu quả; sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công; tuân thủ kỷ luật phát ngôn; không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều, ảnh hưởng đến thực thi nhiệm vụ; không sử dụng đồ uống có cồn trong giờ làm việc, học tập, giờ nghỉ ngơi giữa giờ làm việc, học tập và không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã sử dụng đồ uống có cồn; thực hiện triệt để không hút thuốc lá trong trụ sở cơ quan, nơi công cộng.

(2) Chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ, đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ trong tình hình mới.

(3) Tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm, không kén chọn vị trí công tác, chọn việc dễ, bỏ việc khó ... nghiêm túc thực thi và hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền phân công, giao phó.

(4) Thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử có văn hóa, lịch sự với đồng nghiệp, Nhân dân và với mọi người. Đối với Nhân dân luôn thực hiện tốt “4 xin, 4 luôn” “xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép”; “luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ”. Đối với lãnh đạo cấp trên phải tuân thủ thứ bậc hành chính. Đối với đồng nghiệp phải có tinh thần hợp tác, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, chân thành, không gian dối, không bè phái. Đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải gương mẫu, không được duy ý chí, áp đặt, bảo thủ, phải tôn trọng và lắng nghe.         

(5) Thường xuyên tự học tập, nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống, đạo đức gia đình và xã hội, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp và chuẩn mực ngoại giao với đối tác quốc tế.

(6) Thực hiện nghiêm túc quy định về trang phục nơi công sở, ăn mặc gọn gàng, sạch đẹp, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc, đặc thù trang phục của ngành, của cơ quan, đơn vị và thuần phong, mỹ tục của dân tộc. Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan, đơn vị phát động, tổ chức; xây dựng và giữ gìn không gian xanh, sạch, đẹp, môi trường văn hóa thân thiện, văn minh nơi công sở; thường xuyên vệ sinh, sắp xếp phòng làm việc gọn gàng, ngăn nắp, góp phần xây dựng môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp.

2. Về tiêu chuẩn thi đua

2.1. Đối với tập thể:

a) Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo, quản lý, điều hành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và các văn bản quy định về văn hóa công sở của cơ quan, đơn vị đảm bảo chất lượng, công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng thời hạn:

- Bám sát thực tiễn, nghiên cứu bổ sung kịp thời các hướng dẫn, tham mưu cấp có thẩm quyền xây dựng các nghị quyết, chương trình, đề án..., ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành; đề ra và thực hiện các cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp; tăng cường vai trò quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy sự phát triển của địa phương;

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản nhà nước, không để xảy ra lãng phí, tham nhũng; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng;

- Xây dựng, ban hành và thực hiện nghiêm các quy định, nội quy, quy chế của phòng, đơn vị, tổ chức, cơ quan; các quy định về văn hóa công sở, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật hành chính; quản lý, sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc của phòng, đơn vị, tổ chức;

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

b) Thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyêt công việc tại cơ quan, đơn vị:

- Niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan, đơn vị nhằm làm cho hoạt động của cơ quan, đơn vị được công khai, minh bạch;

- Đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, phục vụ Nhân dân tốt hơn;

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa dịch vụ hành chính công, đảm bảo gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa cải cách hành chính với xây dựng Chính quyền điện tử để công khai, minh bạch nhằm tạo điều kiện cho Nhân dân giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước thông qua môi trường mạng.

c) Thực hiện ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ của cơ quan, đơn vị. Cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên diện rộng cho người dân và doanh nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

d)  Xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp:

- Thực hiện bài trí công sở (Quốc huy, Quốc kỳ, khuôn viên công sở) theo đúng quy định trong Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước.

- Xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp và an toàn, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế hiện nay;

đ) Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để thu hút tập hợp sự tham gia đông đủ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2.2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động:

a) Thực hiện và chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính:

- Nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; đeo thẻ công chức đúng quy định khi thực hiện nhiệm vụ;

- Có ý thức tổ chức kỷ luật; sắp xếp, sử dụng thời gian làm việc khoa học và hiệu quả;

- Nghiêm túc nhận lỗi, nhận khuyết điểm, thành khẩn tự phê bình, rút kinh nghiệm, có biện pháp và quyết tâm sửa chữa, khắc phục khi để xảy ra sai sót trong thực hiện nhiệm vụ;

- Giữ gìn đoàn kết nội bộ, xây dựng môi trường làm việc dân chủ, kỷ cương; hợp tác, giúp đỡ đồng nghiệp cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

b) Thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ:

- Thường xuyên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

- Chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ, bảo đảm tính chuyên nghiệp, làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao;

- Chân thành, trung thực, thẳng thắn, khách quan trong báo cáo, đề xuất, tham gia đóng góp với cấp trên, đồng nghiệp.

c) Tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm:

- Có tinh thần cầu thị, lắng nghe; tâm huyết, tận tụy, gương mẫu, nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc; sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được phân công; không kén chọn vị trí công tác, chọn việc dễ, bỏ việc khó;

- Có tinh thần đấu tranh tránh hiện tượng trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả;

- Không gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, kéo dài thời gian xử lý công việc của cơ quan, tổ chức và người dân; không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của người dân;

- Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý phải công tâm, khách quan trong sử dụng, đánh giá cán bộ thuộc quyền quản lý; không lợi dụng vị trí công tác để bổ nhiệm người thân; chủ động xin thôi giữ chức vụ khi nhận thấy bản thân còn hạn chế về năng lực và uy tín hoặc để xảy ra hậu quả nghiêm trọng trong lĩnh vực thuộc trách nhiệm được giao.

d) Thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử:

- Trong giao tiếp với người dân phải tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân. Thực hiện “4 xin, 4 luôn”.

- Đối với lãnh đạo cấp trên phải tuân thủ thứ bậc hành chính, phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công công việc của cấp trên; không trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ; không nịnh bợ lấy lòng vì động cơ không trong sáng;

- Đối với đồng nghiệp phải có tinh thần họp tác, tương trợ trong thực hiện nhiệm vụ; không bè phái gây mất đoàn kết nội bộ của cơ quan, đơn vị;

- Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không được duy ý chí, áp đặt, bảo thủ; phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cấp dưới; gương mẫu trong giao tiếp, ứng xử; không nâng đỡ cấp dưới vì động cơ, mục đích không trong sáng.

đ) Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống:

- Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh; thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành;

- Thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; không có biểu hiện cơ hội, công tâm, khách quan trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; không đánh bạc, sa ngã vào các tệ nạn xã hội; không sử dụng đồ uống có cồn trong giờ làm việc, học tập, giờ nghỉ ngơi giữa giờ làm việc, học tập và và không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã sử dụng đồ uống có cồn; hút thuốc lá đúng nơi quy định; nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ;

- Tuân thủ kỷ luật phát ngôn, không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều ảnh hưởng đến thực thi nhiệm vụ;

- Tuân thủ chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; gương mẫu, tránh phô trương, lãng phí, mục đích trục lợi trong việc tổ chức các hoạt động liên hoan, cưới hỏi, tang lễ, mừng thọ, sinh nhật, tân gia...; không mê tín dị đoan và có những hành vi phản cảm khi tham gia lễ hội;

- Tích cực tham gia xây dựng, giữ gìn không gian xanh, sạch, đẹp; môi trường văn hóa thân thiện, văn minh nơi công sở.

e) Trang phục gọn gàng, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc:

- Khi thực hiện nhiệm vụ trang phục phải gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, đi giày hoặc dép có quai hậu;

- Trang phục phải phù hợp với tính chất công việc, đặc thù trang phục của ngành và thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

g) Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức phát động, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

 

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Thông báo nội dung, thời gian phiên họp (trực tuyến) UBND tỉnh thường kỳ tháng 9 năm 2019
Icon  Thông báo nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2019.
Icon  Thông báo triển khai tập huấn, hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh.
Icon  Phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
Icon  Thông báo thực hiện một số nghi thức trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh
Icon  Thông báo về nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2019.
Icon  Thông báo về nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2019
Icon  Đăng ký, tham gia ý kiến đối với dự thảo danh mục thủ tục hành chính và đăng ký nhân sự thực hiện, làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh
Icon  Thông báo tham dự Lễ khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia
Icon  Lấy ý kiến góp ý đối với phiên bản thử nghiệm Cổng thông tin điện tử tỉnh.
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.