Đăng nhập
Thứ 4, ngày 26 tháng 6 năm 2019 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
2663948
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.
4/11/2019 8:38:50 AM     
Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chỉnh phủ; Ngày 10/4, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 801/UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 98/TB-VPCP ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai một số nội dung sau:

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và kịp thời triển khai các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương; thường xuyên rà soát, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố kịp thời các thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ thuộc phạm vi quản lý.

Đẩy mạnh việc đổi mới, sắp xếp và kiện toàn tổ chức các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp và gắn kết chặt chẽ với các chính sách tinh giản biên chế trên cơ sở tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại các Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Khẩn trương hoàn thiện việc rà soát, đề xuất cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp đủ điều kiện theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai có hiệu quả các chính sách về tinh giản biên chế theo quy định. Tập trung đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, trong đó công tác tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức phải đúng với năng lực, tiêu chuẩn của vị trí việc làm đã được phê duyệt. Thực hiện nghiêm quy định về cơ cấu, số lượng cấp phó tại các cơ quan, tổ chức hành chính trực thuộc. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức.

Tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ về xây dựng, phát triển Kiến trúc chính quyền điện tử; vận hành có hiệu quả Cổng dịch vụ công của tỉnh. Tăng cường xây dựng, sử dụng hiệu quả các phần mềm quản lý, cơ sở dữ liệu dùng chung, bảo đảm quản lý thống nhất, đồng bộ và kết nối thông suốt giữa các cơ quan, đơn vị.

Tăng cường đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính. Tiếp tục phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ kiểm tra của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm sự quyết liệt, nhất quán, kiên trì, liên tục trong triển khai công tác cải cách hành chính.

Tổ chức tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý. Chú trọng nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của bộ phận Một cửa các cấp theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ, bảo đảm thực chất, không làm kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính, giảm tỷ lệ trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ; thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn, tránh gây bức xúc, tạo dư luận không tốt trong nhân dân.

Giao Sở Nội vụ làm cơ quan đầu mối, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung trên; đồng thời, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh biết, chỉ đạo.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Đẩy nhanh tiến độ triển khai Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành VNPT Ioffice.
Icon  Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh.
Icon  Kiện toàn Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum.
Icon  Tiếp tục tăng cường, quản lý, kết nối các cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn tỉnh.
Icon  Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng và ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào tỉnh.
Icon  Triển khai phòng, chống và diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp và đời sống cộng đồng trên địa bàn tỉnh.
Icon  Chủ động phòng, chống hạn hán, thiếu nước trên địa bàn tỉnh.
Icon  Tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh.
Icon  Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh sởi.
Icon  Công nhận xã Đăk Năng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2018.
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.