Đăng nhập
Thứ 3, ngày 19 tháng 3 năm 2019 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
2425370
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016-2021
4/6/2018 9:21:50 AM     
Ngày 05/4/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 155/QĐ-UBND về việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016-2021, cụ thể:

1. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh và trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác: (1) Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; Dự toán ngân sách nhà nước hằng năm, trung hạn và dài hạn của tỉnh; Chủ trương đầu tư các dự án vốn ngân sách do tỉnh quản lý, các dự án đầu tư PPP và các nguồn vốn khác (Chủ tịch chủ trì, cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thảo luận, quyết định); (2) Nội chính; Địa giới hành chính; Cải cách hành chính; Tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; (3) Những vấn đề chung về công tác Đối ngoại, Thi đua, khen thưởng, dân tộc, tôn giáo; (4) Phụ trách công tác dân vận của khối chính quyền; (5) Nhiệm vụ đột xuất, nhạy cảm; giải pháp, cơ chế, chính sách quan trọng và có tính đột phá trên các lĩnh vực; (6) Theo dõi, chỉ đạo phát triển vùng kinh tế động lực thành phố Kon Tum và vùng kinh tế động lực huyện Kon Plông gắn với khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen; (7) Theo dõi, chỉ đạo các Ban Chỉ đạo của tỉnh (theo quyết định của cấp có thẩm quyền); (8) Phụ trách địa bàn thành phố Kon Tum, Kon Rẫy, Kon Plông và các sở, ngành: Công an, Quân sự, Biên phòng, Thanh tra, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Đồng chí Lê Ngọc Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh điều hành các hoạt động chung của UBND tỉnh khi Chủ tịch đi vắng hoặc được ủy quyền; phụ trách ngành và lĩnh vực công tác sau: (1) Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Ngân hàng; Khu kinh tế cửa khẩu; Kinh tế đối ngoại; Tài nguyên và Môi trường; Các Ban quản lý dự án xây dựng chuyên ngành giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công nghiệp và dân dụng; Ban quản lý dự án đầu tư khu vực; Quỹ đầu tư phát triển tỉnh; kinh tế hợp tác - hợp tác xã; (2) Giải quyết thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản sau chủ trương đầu tư đến quyết toán dự án hoàn thành; xem xét việc đề nghị cho chủ trương đầu tư dự án PPP và các nguồn vốn khác ngoài ngân sách trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì thảo luận cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh quyết định; (3) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của doanh nghiệp; chỉ đạo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; (4) Công tác xúc tiến đầu tư; (5) Phụ trách Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên - tỉnh Kon Tum và các chương trình mục tiêu thuộc lĩnh vực được phân công; (6) Chủ trì công tác thẩm định và chỉ đạo triển khai thực hiện các quy hoạch ngành thuộc khối sau khi được phê duyệt; (7) Chủ tịch Hội đồng xổ số kiến thiết tỉnh, Trưởng Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phát triển đất, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ bảo vệ và phát triển rừng; Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp tỉnh; (8) Theo dõi, chỉ đạo các Ban Chỉ đạo của tỉnh (theo quyết định của cấp có thẩm quyền); trực tiếp chỉ đạo các Hội thuộc lĩnh vực phụ trách; (9) Theo dõi, chỉ đạo phát triển vùng kinh tế động lực Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y gắn với xây dựng và phát triển thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi; (10) Phụ trách địa bàn huyện Ngọc Hồi, Đăk Glei, Ia H’Drai và các sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thống kê, Kho bạc, Ngân hàng, Thuế, Hải quan, Liên minh HTX tỉnh, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum, Công ty TNHH MTV cấp nước, Công ty TNHH MTV môi trường đô thị, các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp, Quỹ phát triển đất tỉnh, Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh; (11) Thay mặt Ban cán sự đảng UBND tỉnh giữ mối quan hệ phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy (ngoài quan hệ phối hợp do Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch khác phụ trách); thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh giữ mối quan hệ phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh.
 
3. Đồng chí Lại Xuân Lâm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Phụ trách ngành và lĩnh vực công tác sau: (1) Giáo dục và Đào tạo; Khoa học và Công nghệ; Công Thương; Xây dựng, Giao thông vận tải; Phát thanh và Truyền hình; Thông tin và Truyền thông (bao gồm cả Báo chí; Cổng thông tin điện tử tỉnh; các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông); giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại của tỉnh; (2) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi công tác tư pháp, thi hành án; (3) Các chương trình mục tiêu thuộc lĩnh vực phụ trách; (4) Giữ mối quan hệ phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đối với các lĩnh vực được phân công; giữ mối quan hệ với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và với Tòa án nhân dân tỉnh; (5) Chủ trì công tác thẩm định và chỉ đạo triển khai thực hiện các quy hoạch ngành thuộc khối sau khi được phê duyệt; (6) Theo dõi, chỉ đạo các Ban Chỉ đạo của tỉnh (theo quyết định của cấp có thẩm quyền); trực tiếp chỉ đạo các Hội thuộc lĩnh vực phụ trách; (7) Phụ trách địa bàn huyện Đăk Tô, Tu Mơ Rông và các Sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Phát thanh và Truyền hình, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp.
 
4. Đồng chí Trần Thị Nga, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Phụ trách ngành và lĩnh vực công tác sau (1) Y tế; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao động - Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm xã hội; Công tác dân tộc (bao gồm cả Chương trình 135); (2) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh xử lý vấn đề thường xuyên về công tác Thi đua - Khen thưởng; công tác đối ngoại và biên giới; công tác dân tộc; xử lý các vấn đề thường xuyên về tôn giáo; (3) Giữ mối quan hệ phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, với Mặt trận và các đoàn thể, quản lý nhà nước về Hội; (4) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phụ trách các chương trình mục tiêu thuộc lĩnh vực được phân công; phụ trách công tác an toàn lao động và phòng chống cháy nổ; (5) Chủ trì công tác thẩm định và chỉ đạo triển khai thực hiện các quy hoạch ngành thuộc khối sau khi được phê duyệt; (6) Theo dõi, chỉ đạo các Ban Chỉ đạo của tỉnh (theo quyết định của cấp có thẩm quyền); trực tiếp chỉ đạo các Hội thuộc lĩnh vực phụ trách; (7) Phụ trách địa bàn huyện Sa Thầy, Đăk Hà và các Sở, ngành: Ngoại vụ; Y tế; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao động - Thương binh và Xã hội; Ban Dân tộc tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh.
 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016-2021./.
Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ 26-30/3/2018
Icon  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm kiểm tra các trường học trên địa bàn huyện Đăk Hà
Icon  Hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định số 49/2015 của Thủ tướng Chính phủ
Icon  Triển khai công tác Thi đua - Khen thưởng tỉnh năm 2018
Icon  Ủy ban nhân dân họp phiên thường kỳ tháng 3-2018
Icon  Kêu gọi đóng góp xây dựng quỹ "Mái ấm công đoàn" năm 2018
Icon  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm việc với UBND huyện Đăk Glei
Icon  Chủ tịch UBND tỉnh dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Agribank
Icon  Ban Tiếp dân tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017
Icon  Chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 12-16/3/2018
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.