Đăng nhập
Thứ 4, ngày 26 tháng 2 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
3382854
THÔNG BÁO
Phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2018, gắn với kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)
3/29/2018 8:28:39 AM     
Nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và các chỉ tiêu chủ yếu năm 2018, đưa phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững. Ngày 27/3/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 713/UBND-TH phát động phong trào thi đua nhằm kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ, đảng viên, các doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đoàn kết, phát huy trí tuệ, ra sức thi đua lập thành tích cao nhất, thực hiện thắng lợi các nội dung thi đua năm 2018, chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018). Với các nội dung thi đua:

1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; đồng thời để thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018), toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, đặc biệt là triển khai thực hiện có hiệu quả ba phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020; phong trào: “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” theo tinh thần Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) các cấp, các ngành.

2. Khai thác mọi tiềm năng và lợi thế của tỉnh; huy động mọi nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá; nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ phục vụ con người; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và đảm bảo an sinh xã hội cho Nhân dân. Phát triển đội ngũ doanh nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thực hiện các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp. Thu hút các nhà đầu tư lớn, có thương hiệu làm động lực lan tỏa xây dựng đội ngũ doanh nhân. Nâng cao chất lượng Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và các phong trào thi đua yêu nước khác trên địa bàn tỉnh.

3. Thi đua phát triển và nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa, xã hội; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, y tế; mở rộng và nâng cao chất lượng đào tạo nghề, thực hiện tốt chính sách xã hội, giải quyết việc làm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc; thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững.

4. Thi đua giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; thực hiện quyết liệt chương trình phòng, chống tội phạm và các loại tệ nạn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cung ứng dịch vụ công, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong Nhân dân, xây dựng địa bàn trong sạch, vững mạnh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

5. Phấn đấu xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả; đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh toàn diện.

6. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; phấn đấu không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và các tổ chức cơ sở Đảng; tăng cường hiệu lực trong quản lý, điều hành của cơ quan Nhà nước; đảm bảo chất lượng hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên của Mặt trận; huy động sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia và hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong các tầng lớp Nhân dân; đổi mới nội dung các phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm tình hình của tỉnh, tăng cường nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về thi đua, khen thưởng trong tình hình mới. 

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tăng cường công tác nắm tình hình cơ sở, nắm bắt kịp thời tư tưởng, dư luận xã hội, đấu tranh, phản bác luận điệu tuyên truyền của các thế lực thù địch... 

7. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua, phát huy sức mạnh của các cơ quan truyền thông, báo chí trong việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới. Tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp giữa cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng với các cơ quan thông tin, truyền thông nhằm tăng cường đăng tải, phát sóng chuyên mục gương "Người tốt việc tốt", các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; có kế hoạch tuyên truyền với những nội dung thiết thực nhằm nhân rộng và tạo sức lan tỏa trên địa bàn tỉnh, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các huyện, thành phố cần có kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới. Thực hiện công tác khen thưởng theo quy định, chú trọng khen thưởng các tập thể, cá nhân là người trực tiếp sản xuất, chiến đấu và công tác.

8. Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; các huyện, thành phố trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao tổ chức phát động các phong trào thi đua bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của cơ quan, đơn vị, địa phương lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái Quốc; tổ chức các hoạt động kỷ niệm bằng các hình thức thích hợp, tiết kiệm. Thông qua phong trào thi đua yêu nước, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động phát hiện, khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc; chú trọng khen thưởng xứng đáng cho các cá nhân trực tiếp công tác, chiến đấu, lao động, học tập; khen thưởng tập thể nhỏ có nhiều thành tích; kết hợp với việc gặp mặt, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước của cơ quan, đơn vị, địa phương nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác (19/5) và Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6).

9. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, các ngành; chất lượng công tác tham mưu của bộ phận làm công tác thi đua, khen thưởng; phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, các ngành trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng; tăng cường trách nhiệm và vai trò tham mưu của cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng.

10. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Thông qua kiểm tra, đánh giá nhằm phát hiện và lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, dẫn đầu các phong trào thi đua để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời.

 

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Về việc ủy quyền người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
Icon  Triển khai Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh
Icon  Thông báo về nội dung, thời gian phiên họp UBND tỉnh cho ý kiến đối với các nội dung trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh
Icon  Chương trình làm việc của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lại Xuân Lâm về kiểm tra tình hình đầu tư các công trình vệ sinh, nước sạch và công tác đảm bảo vệ sinh tại các trường học trên địa bàn huyện Đăk Hà
Icon  Thông báo về nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 3 năm 2018
Icon  Về việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật năm 2018.
Icon  Thông báo về việc rà soát thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo điều hành
Icon  Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh của Công ty cổ phần Phân bón Kon Tum
Icon  Thông báo về triển khai chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước Đăk Pokei
Icon  Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện các Chỉ số PAR Index, PAPI, PCI tỉnh Kon Tum thời gian qua
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.