Đăng nhập
Thứ 2, ngày 13 tháng 7 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
3870942
THÔNG BÁO
Về việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật năm 2018.
3/26/2018 9:26:59 AM     
Thực hiện hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Công văn số 539/BTP-PBGDPL ngày 21/02/2018 về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật năm 2018; ngày 23/3/2018, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 663/UBND-NC về việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật năm 2018.

Theo đó, UBND tỉnh đã yêu cầu cơ quan, đơn vị, địa phương:

- Tiếp tục thông tin, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về vị trí, vai trò của Tủ sách pháp luật đối với việc thực thi công vụ, quản lý, chỉ đạo, điều hành theo Hiến pháp và pháp luật. Có giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng hoạt động của Tủ sách pháp luật nhằm phát huy hơn nữa vai trò là hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả ở cơ sở, nhất là tại những địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, chưa được trang bị, sử dụng máy vi tính kết nối mạng Internet; gắn với các nhiệm vụ và giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả các thiết chế văn hóa - thông tin cơ sở theo Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc quản lý, sử dụng, khai thác có hiệu quả các loại hình Tủ sách trên địa bàn cấp xã([1]).

- Kịp thời bổ sung các loại sách, báo, tài liệu mới cho Tủ sách pháp luật trên địa bàn, đảm bảo phù hợp, thiết thực, phục vụ trực tiếp nhiệm vụ thực thi công vụ, công việc chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức và nhu cầu tiếp cận thông tin, tìm hiểu, giải đáp pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân; đưa vào lưu giữ trong Tủ sách pháp luật các loại sách, tài liệu do cán bộ, công chức, viên chức tham dự hội thảo, tọa đàm, tập huấn... nộp lại và thực hiện quản lý theo quy định về tài sản công.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để khai thác, cung cấp các văn bản, tài liệu cho Tủ sách pháp luật; khai thác, tra cứu văn bản quy phạm pháp luật thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật và các trang tin/chuyên mục văn bản pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử của Quốc hội, Chính phủ, Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương. Những địa bàn đã xây dựng, duy trì các mô hình Tủ sách tự quản, sáng tạo (như: Tủ sách/ngăn sách tại thôn, làng, tổ dân phố...) cần tiến hành đánh giá hiệu quả, tác động, rút kinh nghiệm để tiếp tục xây dựng, phát triển phù hợp với thực tế.

- Bố trí và sử dụng đúng mục đích, hiệu quả kinh phí từ ngân sách nhà nước cho xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo Điều 4 Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; có các giải pháp khuyến khích, thu hút nguồn lực xã hội hóa để duy trì, phát triển Tủ sách pháp luật, đặc biệt là duy trì, tham gia quản lý Tủ sách pháp luật tự quản tại cộng đồng dân cư để đáp ứng tốt hơn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở. Rà soát, tổng hợp, đánh giá hiệu quả sử dụng kinh phí đã bố trí phục vụ xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật hằng năm cho các Tủ sách pháp luật cơ quan, đơn vị, Tủ sách pháp luật cấp xã.

- Đánh giá những thuận lợi, khó khăn từ thể chế, chính sách, nhất là vướng mắc, bất cập của Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg; kiến nghị mô hình Tủ sách pháp luật phù hợp với cơ quan, đơn vị, cấp xã của từng địa bàn gắn với ứng dụng công nghệ thông tin; đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp kết quả triển khai theo quy định./.[1] Tủ sách pháp luật do ngành Tư pháp quản lý; Tủ sách theo Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn do Ban Tuyên giáo Trung ương quản lý; sách, báo tại điểm Bưu điện - Văn hóa xã do ngành Thông tin và Truyền thông quản lý; Thư viện xã do ngành Văn hóa quản lý; sách, báo tại Trung tâm học tập cộng đồng do ngành Giáo dục và Đào tạo quản lý...

 

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Thông báo về việc rà soát thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo điều hành
Icon  Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh của Công ty cổ phần Phân bón Kon Tum
Icon  Thông báo về triển khai chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước Đăk Pokei
Icon  Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện các Chỉ số PAR Index, PAPI, PCI tỉnh Kon Tum thời gian qua
Icon  Tin lũ trên các sông ở Kon Tum
Icon  Chấp nhận chủ trương đầu tư dự án Xưởng gia công và cửa hàng trưng bày-giới thiệu sản phẩm
Icon  Triển khai thực hiện Nghị định số 80/2017/NĐ-CP 17/7/2017 của Chính phủ
Icon  Tăng cường quản lý tàu bay không người lái, các phương tiện bay siêu nhẹ trên địa bàn
Icon  Thông báo phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2017
Icon  Triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.